’ Han var tvun­get til at ud­skri­ve valg’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IN­TERN MOD­STAND

Når Ale­xis Tsi­pras i aft es ud­skrev valg, var det kul­mi­na­tio­nen på en ka­o­tisk som­mer, hvor Tsi­pras ik­ke ale­ne har kæm­pet mod EU og in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rers strik­se krav, men til­li­ge har kæm­pet mod si­ne eg­ne par­ti­fæl­ler fra Sy­riza.

Iføl­ge Tom T. Kri­sten­sen, ek­stern lek­tor i Græken­lands­stu­di­er ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er det den in­ter­ne kamp i Sy­riza, der har pres­set pre­mi­er­mi­ni­ste­ren ud i at ud­skri­ve valg.

» Han er tvun­get til at ud­skri­ve nyvalg for at for­sø­ge at få en an­den sam­men­sæt­ning af sin par­la­ments­grup­pe. Den in­ter­ne split­tel­se i par­ti­et er nu så stor, at han vil­le ha­ve van­ske­ligt ved at gen­nem­fø­re de nød­ven­di­ge re­for­mer i den kom­men­de pe­ri­o­de, « si­ger Tom T. Kri­sten­sen.

» Den se­ne­ste uge har ven­stre­fl øj­en i Sy­riza mar­ke­ret sig så vold­somt, at de nu har med­delt, at de vil stem­me imod al­le nye re­for­mer, « fort­sæt­ter lek­to­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.