K må be­gyn­de helt for­fra

ME­NER

BT - - DEBAT -

Den kon­ser­va­ti­ve le­der Sø­ren Pa­pe Poul­sen ind­le­der den po­li­ti­ske sæ­son med en un­der­skrift sind­sam­ling. Fol­ke­tin­gets mind­ste par­ti op­for­drer nu dan­sker­ne til at skri­ve un­der i pro­test mod de sti­gen­de bo­ligskat­ter. Un­der­skrift er­ne vil bli­ve afl eve­ret til re­ge­rin­gen som en un­der­streg­ning af De Kon­ser­va­ti­ves ho­ved­krav til de kom­men­de fi - nans­lo­vs­for­hand­lin­ger. Vi­ser re­ge­rin­gen ik­ke imø­de­kom­men­hed, får K svært ved at støt­te fi nans­lo­ven, må man for­stå på Sø­ren Pa­pe Poul­sen. DEN KON­SER­VA­TI­VE LE­DER er på en svær mis­sion. Han skal gen­rej­se par­ti­et, der med si­ne seks man­da­ter er Fol­ke­tin­gets mind­ste. En helt an­den po­si­tion end i de gla­de da­ge i 1980er­ne, da væl­ger­ne be­ri­ge­de De Kon­ser­va­ti­ve med 42 man­da­ter og nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et.

Si­den har par­ti­et op­le­vet op­s­li­den­de magt­kam­pe og præ­ste­ret en po­li­tisk slin­gre­kurs, der helt na­tur­ligt har hæg­tet for­vir­re­de ker­ne­væl­ge­re af. Det kon­ser­va­ti­ve brand er i dag så tynds­lidt, at ho­ved­op­ga­ven er at få for­talt væl­ger­ne, hvad par­ti­et over­ho­ve­det kan bru­ges til. I valg­kam­pen for­må­e­de K end ik­ke at pro­fi te­re af Ven­stres ned­t­ur. De Kon­ser­va­ti­ve er et par­ti, der nu skal byg­ges op fra bun­den. In­gen nem­me stem­mer er in­den for ræk­ke­vid­de. I DAG ER kam­pen mod grund­skyl­den og lek­tieca­fe­er­ne mær­kesa­ger, men un­der­skrift sind­sam­lin­ger i hu­se­jer­nes tje­ne­ste ræk­ker ik­ke. De Kon­ser­va­ti­ve bør ska­be en bre­de­re po­li­tisk ba­ne at spil­le på. Par­ti­et bør væ­re langt me­re syn­ligt og mar­kant i kul­tu­rel­le og vær­di­ba­se­re­de de­bat­ter. F. eks. bør det da væ­re en ker­ne­op­ga­ve for De Kon­ser­va­ti­ve at ke­re sig om det dan­ske. Det må pi­ne man­ge bor­ger­li­ge væl­ge­re, at Dansk Fol­ke­par­ti i den grad har ta­get pa­tent på at ta­le fæd­re­lan­dets sag.

Kom ind i kam­pen, Kon­ser­va­ti­ve. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.