I VRØV­LER OM NY LAV YDEL­SE ’’

BT - - DEBAT -

Da den nye V- re­ge­ring kom til i ju­ni, ind­før­tes som no­get af det før­ste en ny in­te­gra­tionsy­del­se. Den går blandt an­det ud på, at fl ygt­nin­ge, som kom­mer til Dan­mark eft er den 1. sep­tem­ber, får cir­ka det hal­ve af en kon­tant­hjælp. SAT­SER­NE FOR IN­TE­GRA­TIONSY­DEL­SEN ta­ger ud­gangs­punkt i sat­ser­ne for ud­dan­nel­ses­støt­te, men man har dog mu­lig­hed for at op­nå 1.500 kr. ek­stra per må­ned, hvis man be­står den så­kald­te ni­veau 2- sprog­prø­ve i dansk. Ho­ved­be­grun­del­sen for ind­fø­rel­sen af in­te­gra­tionsy­del­sen er, at det skal gø­res min­dre at­trak­tivt at kom­me til Dan­mark, hvil­ket jeg me­ner er gan­ske for­nuft igt. Om det får den eff ekt, vil ti­den vi­se. DET ER FOR­VEN­TE­LIGT, at der i kølvan­det på ind­fø­rel­sen af en la­ve­re ydel­se føl­ger kri­tik. Den har blandt an­det gå­et på, at ydel­sen er med til at gø­re for­skel på folk og fat­tig­gø­re mod­ta­ger­ne. Men det er ik­ke me­nin­gen, at in­te­gra­tionsy­del­sen skal fast­hol­de ny­til­kom­ne i den la­ve ydel­se - tvær­ti­mod. Den er tænkt som en mid­ler­ti­dig for­an­stalt­ning. Er man indstil­let på at gø­re en ak­tiv ind­sats, hvor man til­eg­ner sig dansk, kan man få sig et ar­bej­de og kom­me ud af den la­ve ydel­se. Det er med an­dre ord et in­ci­ta­ment til at ud­vik­le sig og ta­ge an­svar for at bli­ve en del af fæl­les­ska­bet.

Da jeg ar­bej­de­de som in­te­gra­tions­kon­su­lent i 1980er­ne og 90er­ne, stød­te jeg på rig­tig man­ge, som hav­de få­et alt foræ­ren­de og var ble­vet dov­ne. De fi k så me­get hjælp og støt­te, at det for nog­le øko­no­misk set slet ik­ke kun­ne sva­re sig at ar­bej­de, og det er den si­tu­a­tion, in­te­gra­tionsy­del­sen skal brin­ge folk væk fra. JEG HIL­SER AL­TID kri­tik vel­kom­men, for det gi­ver mu­lig­hed for at for­hol­de sig til og gen­nemtæn­ke kon­se­kven­ser­ne af et valg, men når kri­tik­ken kom­mer fra en for­sker, som ik­læ­der po­li­ti­ske ar­gu­men­ter en vi­den­ska­be­lig frak­ke, me­ner jeg, det er at gå over stre­gen. Psy­ko­log David Oe­h­lens­chlä­ger ud­tal­te for­le­den, at den la­ve in­te­gra­tionsy­del­se vil øge ri­si­ko­en for ra­di­ka­li­se­ring af un­ge i Dan­mark. Han bli­ver over­ra­sken­de nok bak­ket op af ter­r­or­for­sker Magnus Ran­storp, som har ud­talt til Po­li­ti­ken, at ’ jo svæ­re­re for­æl­dre har ved at hånd­te­re for­æl­drerol­len, des me­re ud­sat­te bli­ver bør­ne­ne, og de­sto me­re sår­ba­re bli­ver de for kri­mi­na­li­tet og for nog­le og­så for ra­di­ka­li­se­ring’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.