Er det i or­den, at Ven­stre og DF vil gen­be­hand­le til­de­lin­gen af en ræk­ke dan­ske stats­bor­ger­ska­ber?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.54 UMEN­NE­SKE­LIG AD­FÆRD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.38 IK­KE LUDOBRIKKER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.56 SEND MAN­GE RE­TUR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.13 GODT AT STRAM­ME OP På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.56 DF

Nej

Eva Da­hl Bovi­en

Linda Kjær

Chri­sti­na Wul­ff

Chri­sti­an Keil

Anet­te Jakob­sen

Ja

12.972 stem­mer på bt. dk

GEN­NEM­GÅ SA­GER NØ­JE

Da­ni­el Lorentzen

Jeg er til­freds med, at sa­ger­ne nu bli­ver gen­nem­gå­et or­dent­ligt – i ste­det for at smi­de stats­bor­ger­ska­ber til høj­re og ven­stre. Det er umen­ne­ske­ligt at gi­ve håb til men­ne­sker, der øn­sker at væ­re dan­ske­re, og så ik­ke stå ved sit ord. Det kan vi ik­ke væ­re be­kendt. Man skul­le tro, det var ludobrikker og ik­ke men­ne­sker, det hand­le­de om. Jeg kryd­ser, hvad der kryd­ses kan, for at der ry­ger så man­ge re­tur som mu­ligt. Det er dej­ligt at se, at der bli­ver stram­met op – godt gå­et af DF! DF hø­rer ik­ke hjem­me her. Jeg ken­der en fa­mi­lie, der har bo­et her i 8 år, som nu ik­ke kan få dansk stats­bor­ger­skab pga. DF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.