En svensk me­nings­må­ling gør det ind­van­drer­kri­ti­ske par­ti Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na til lan­dets stør­ste. I ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­gen Eli­ne­lund er de eni­ge om, at re­sten af det po­li­ti­ske mil­jø er nødt til at ta­ge par­ti­le­der Jim­mie Åkes­son og co. al­vor­ligt

BT - - NYHEDER -

ri­ge fle­re gan­ge er ble­vet af­fe­jet som ra­ci­ster og ny fa­sci­ster, står sta­dig stær­ke­re. Og stær­ke­re. Og stær­ke­re. En ny me­nings­må­ling fra YouGov meld­te i går, at par­ti­et har over­ha­let alt og al­le i Riks­da­gen og nu kan kal­de sig Sve­ri­ges stør­ste par­ti med over en fjer­de­del af de sven­ske stem­mer.

Me­nings­må­lin­gen skal dog ta­ges med et gran salt, me­ner fle­re po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer i de sven­ske me­di­er, ef­ter­som YouGovs me­nings­må­lin­ger er la­vet på bag­grund af et selv­re­k­rut­te­ret web­pa­nel. Men uan­set hvad, si­ger for ek­sem­pel Aftonbladet og Syds­venska Dag- bla­dets le­der­skri­ben­ter vi­de­re, er må­lin­gen et ud­tryk for, at Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na stormer frem, og at de skal ta­ges al­vor­ligt.

Man lig­ger, som man har redt

Per og Rai­ja er ik­ke sær­ligt over­ra­ske­de over den nye må­ling, og Per pe­ger på par­tiets fo­kus på ind­van­drer­spørgs­må­let som for­kla­rin­gen på de man­ge stem­mer. Be­væ­ger man sig ud af sme­de­jern­slå­gen, vi­de­re på den kna­sen­de per­le­grus­sti og ind i la­byrin­ten af pa­stel­far­ve­de hu­se og sy­ren­duf­ten­de ha­ver, kom­mer det ik­ke bag på ret man­ge, at Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na hen­ter stør­re op­bak­ning end no­gen­sin­de før. Ved num­mer 45 er ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­gens vi­ce­vært Pe­ter Ro­sen­gren i gang med at læg­ge ter­ras­se.

» Nog­le gan­ge kan jeg slet ik­ke for­stå, hvad der er ved at ske med Sve­ri­ge. Rø­ve­ri­er, over­fald… Vi har en høj ung­doms­ar­bejds­løs­hed, ta­ger for man­ge ind­van­dre­re ind og sæt­ter vo­re eg­ne til si­de. Så det over­ra­sker mig ik­ke, at Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kla­rer sig så godt og over­ha­ler de an­dre par­ti­er. Til dem kan man si­ge,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.