OLONIHAVEN

BT - - NYHEDER -

som man si­ger på svensk: ’ Som man bäd­der, får man lig­ga’ ( man lig­ger, som man har redt, red.) « , si­ger Pe­ter.

Han vil­le selv stem­me på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, hvis der var valg i dag.

» Vi har brug for Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, « si­ger han.

Frem­med­fjend­sk indstil­ling

Helt så over­be­vist er samt­li­ge ko­lo­ni­ha­vens be­bo­e­re nu ik­ke. Over ha­velå­gen i num­mer 91 for­tæl­ler Julia Ro­t­hardt, at hun sy­nes, det er sør­ge­ligt, at Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na er lan­dets stør­ste par­ti. Og­så selv om det kun er i én me­nings­må­ling, og me­nings­må­lin­ger som be­kendt kan svin­ge.

» Jeg er ban­ge for, at så­dan nog­le tal kom­mer til at be­ty­de, at fle­re til­slut­ter sig de­res hold­nin­ger. Og jeg er ban­ge for, at det be­ty­der, at de man­ge, som si­ger, at de vil stem­me på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, har en frem­med­fjend­sk indstil­ling. Men jeg tror og­så, at rig­tig man­ge pe­ger på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, for­di de er ut­ryg­ge ved ver­dens­si­tu­a­tio­nen li­ge nu og ik­ke ved, hvor­dan det kom­mer til at på­vir­ke dem selv, « si­ger hun.

Skå­ne er tra­di­tio­nelt en høj­borg for Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Par­ti­et ud­sprang fra uni­ver­si­te­tet i Lund, og de go­de må­lin­ger væk­ker glæ­de i det lo­ka­le par­ti­kon­tor i Sve­ri­ges tred­je­stør­ste by Mal­mø, fem mi­nut­ter fra ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­gen.

In­gen over­ra­skel­se

» Vi er selv­føl­ge­lig me­get gla­de. Men jeg må si­ge, at vi ik­ke er sær­ligt over­ra­ske­de, « si­ger Jör­gen Grubb, ord­fø­rer for Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Mal­mø.

Her hå­ber de, at de nye må­lin­ger vil be­ty­de, at de øv­ri­ge par­ti­er, der el­lers har holdt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ude af det po­li­ti­ske sam­ar­bej­de, vil be­gyn­de at lyt­te og sam­ar­bej­de. Så­dan ræ­son­ne­rer de og­så på bå­de de sven­ske dag­bla­des re­dak­tio­ner og bag li­guster­hæk­ke­ne i Eli­ne­lund.

Kan en­de i en ka­ta­stro­fe

’ At stop­pe ho­ve­d­et i san­det dur alt­så ik­ke for de an­dre par­ti­er,’ skri­ver Syds­venska Dag­bla­dets Ol­le Lön­ne­aus i en kronik fra i går.

Pe­ter Ro­sen­gren læg­ger spa­den fra sig og bør­ster hæn­der­ne af i si­ne shorts.

» De an­dre par­ti­er er jo nødt til at lyt­te til Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. El­lers en­der Sve­ri­ge i en ka­ta­stro­fe, « si­ger han.

Mo­de­ra­ter­na mi­ster stem­mer

Sören Holm­berg pe­ger på, at det blandt an­det er kri­mi­na­li­tet, der får væl­ger­ne til at sø­ge mod høj­re:

» Må­lin­gen vi­ser, at kri­mi­na­li­tet er en væ­sent­lig fak­tor for de væl­ge­re, der nu vil stem­me på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Vi har haft en stor of­fent­lig de­bat i de se­ne­ste uger om flygt­nin­ge- og ind­van­drer­pro­ble­met og og­så en ræk­ke grim­me sa­ger, « si­ger Sören Holm­berg til den sven­ske avis.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na er vok­set fra 22,1 pro­cent af stem­mer­ne i for­hold til den sam­me Yougov- må­ling fo­re­ta­get i juli, skri­ver Me­tro.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas stør­rel­se er stort set den sam­me med et mar­gi­nalt fald på 0,2 pro­cent af til­slut­nin­gen, mens Mo­de­ra­ter­na har mi­stet me­re end to pro­cent af stem­mer­ne.

Par­ti­le­der Jim­mie Åkes­son har for ti­den stor suc­ces i Sve­ri­ge.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.