Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na er nu størst i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NY MÅ­LING

For før­ste gang no­gen­sin­de er det na­tio­na­li­sti­ske par­ti Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na det stør­ste par­ti i Sve­ri­ge, vi­ser en Yougov- må­ling la­vet for det sven­ske me­die Me­tro.

Par­ti­et, der har Jim­mie Åkes­son i spid­sen, står så­le­des til 25,2 pro­cent af stem­mer­ne blandt de 1.527 ads­purg­te væl­ge­re i al­de­ren 18 til 74 år.

De to sven­ske re­ge­rings­par­ti­er, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na og Mo­de­ra­ter­na, står til hen­holds­vis 23,4 pro­cent af stem­mer­ne og 21 pro­cent af stem­mer­ne.

Det er dog langt­fra en ny ten­dens, at Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vok­ser. Og for den sven­ske eks­pert Sören Holm­berg, der er pro­fes­sor i statskund­skab på Uni­ver­si­te­tet i Gøte­borg, er må­lin­gen hel­ler ik­ke så over­ra­sken­de.

» Det er ik­ke så­dan vir­ke­lig over­ra­sken­de, « si­ger pro­fes­soren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.