La­krid­spi­ber hit­ter

Pi­ben fik en an­den lyd. Tru­en­de for­bud vend­te un­der­skud til over­skud

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

SLIK

Den har væ­ret me­get om­dis­ku­te­ret. EU over­ve­je­de end­da i 2013 at for­by­de den uskyl­di­ge, sor­te pi­be af sød la­krids, som går un­der nav­net Skip­per’s Pipes.

Men hel­dig­vis for Clo­et­ta, som pro­du­ce­rer Skip­per’s Pipes, kom det al­drig så vidt, at EUs land­krab­ber for­bød la­krid­spi­ben. I ste­det fik pi­ben en an­den lyd og hjalp med til at ven­de slik­virk­som­he­dens un­der­skud til over­skud.

EUs æn­drings­for­slag, der skul­le for- by­de pi­ben af sød la­krids, gav i ste­det bag­slag. På tre år blev sal­get af la­krid­spi­ben for­doblet, så der i 2014 blev solgt me­re end 31 mil­li­o­ner af de po­pu­læ­re pi­ber.

’ En sol­strå­le­hi­sto­rie’, me­ner di­rek­tø­ren i Clo­et­ta i Dan­mark, som må­ske skul­le sen­de en pak­ke la­krid­spi­ber til EUs ho­ved­kvar­ter i Bruxel­les.

» Før sa­gen fra EU var der en sti­gen­de salgs­ud­vik­ling for la­krid­spi­ben. Med EU- sa­gen blev der ka­stet ben­zin på bå­let. Når man kom­mer så bredt ud, at al­le hø­rer om la­krid­spi­ben, er det uvur­der­lig salg­som­ta­le, « si­ger di­rek­tør Chri­sti­an Boas Linde til BT.

Det er ik­ke kun EU, der har sat fo­kus på la­krid­spi­ben. Og­så DR Ra­masjang har med pro­gram­met ’ Ra­masjang myste­ri­et’ gi­vet la­krid­spi­ben vind i s e j - le­ne. I ud­sen­del­sen til børn ses de­tek­ti­ven Kri­sti­an of­te med en pi­be af sød la­krids.

Barn­doms­min­der

Om­ta­len hjæl­per dog ik­ke me­get, hvis ik­ke sma­gen er i top, for­tæl­ler Chri­sti­an Boas Linde. Han me­ner, at man­ge dan­ske­re har barn­doms­min­der om la­krid­spi­ben. Min­der som er kom­met frem igen, når der har væ­ret om­ta­le af la­krid­spi­ben.

Med for­dob­lin­gen af sal­get på tre år sej­ler sku­den vi­de­re for Clo­et­ta, som det se­ne­ste år er gå­et fra et un­der­skud på 9,3 mil­li­o­ner kro­ner til et over­skud på 1,9 mi l l i on kro­ner. Det er Clo­et­tas før­ste over­skud i 10 år, skri­ver virk­som­he­den i en pres­se­med­del­el­se.

La­krid­spi­ben har i øv­rigt for ny­lig få­et sin egen Fa­ce­book- si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.