SKJUL­TE ENORM

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

VA­RE­TÆGTS­FÆNGS­LET

Par­cel­hus­vej­en er pæn og ro­lig. Alt ån­der fred og idyl med man­ge smuk­ke ha­ver og hu­se, hvor der ty­de­lig­vis er brugt man­ge ti­mer på lø­ben­de ved­li­ge­hol­del­se. En sko­v­li­gen­de par­cel­hus­grund nær­mer sig på ven­stre si­de på hjør­net af Sjæl­sø­vej og Kaj Munks Vej i den nord­s­jæl­land­ske by Bir­ke­rød. Grun­den er fyldt med grøn­ne træ­er og stor be­voks­ning. Hu­set kom­mer først rig­tig til sy­ne, når man hol­der ud for sel­ve dø­ren til hu­sets til­byg­ning. Op ad den gam­le je­ep er der sat seks gam­le ri­f­ler. Den ene er der så­gar et ma­ga­sin i.

Det er li­ge her, at po­li­ti­et har gjort et sær­de­les be­mær­kel­ses­vær­digt fund. 1.000 vå­ben – gam­le ri­f­ler og nye au­to­mat­vå­ben – og halvan­det ton am­mu­ni­tion kom i po­li­tiets va­re­tægt.

Da BT i går be­søg­te ste­det, var po­li­ti­et igen for­bi for at be­slag­læg­ge yder­li­ge­re seks ri­f­ler og en mas­se am­mu­ni­tion. Det vold­som­me an­tal fund­ne vå­ben og am­mu­ni­tion er dan­marks­re­kord. Al­drig har po­li­ti­et be­slag­lagt så man­ge vå­ben på sam­me sted, og det væk­ker i dén grad op­sigt i det fre­de­li­ge kvar­ter.

Skram­mel og vå­ben

Hu­set skil­ler sig mærk­bart ud. Det sort­ma­le­de ho­ved­hus er byg­get i træ, og det stam­mer an­gi­ve­ligt fra 1930er­ne. Det har i sin tid få­et en til­byg­ning, og det er her, vi mø­der po­li­ti­et, som er i fuld gang med at be­slag­læg­ge fle­re vå­ben. Der står en besk stank ud fra dø­ren, og blot en me­ter in­de i hu­set står den før­ste me­ter­hø­je bun­ke af skram­mel.

Ved si­den af dø­ren til hu­sets til­byg­ning står der en æld­gam­mel je­ep, der højst sand­syn­ligt ik­ke har kørt i det­te årtu­sin­de. Bag den ram­po­ne­re­de ba­gr­u­de lig­ger der fem tom­me fla­ske- gul­døl.

Holdt sig for sig selv

En rund­t­ur hos ejen­dom­mens na­bo­er gi­ver en be­skri­vel­se af den ene­bo­er, som den 49- åri­ge an­hold­te mand til­sy­ne­la­den­de var. Al­le na­bo­er vil kun ud­ta­le sig ano­nymt. Et æl­dre æg­te­par har bo­et tæt på i 15 år. De har al­drig følt sig tru­et el­ler på an­den må­de væ­ret ge­ne­ret af den nu an­hold­te mand, selv om det nu vi­ser sig, at han til­sy­ne­la­den­de har væ­ret me­get glad for vå­ben.

» Vi træk­ker lidt på smilebån­det og si­ger ’ nå, har vi bo­et li­ge over for et vå­ben­la­ger’. Det er da me­get in­ter­es­sant. Vi har ik­ke på no­gen må­de væ­ret nervø­se, for det he­le har væ­ret stille og ro­ligt. Det er ik­ke en mand, som vi rig­tig har talt med. Han holdt sig for sig selv det me­ste af ti­den, « ly­der det.

Om­rå­dets grun­de­jer­for­e­ning har gen­tag­ne gan­ge for­talt man­den, at han bur­de ryd­de op på sin grund. Men det ske­te al­drig.

» Det er selv­føl­ge­lig ik­ke sær­ligt kønt at kig­ge over på grun­den, men det er ba­re en del af char­men. Vi kun­ne se, at hu­set var ved at gro til med stør­re og stør­re bu­skads. Po­li­ti­et måt­te fak­tisk fæl­de en del af bu­skad­set for at kom­me ind til hu­set, « for­kla­rer æg­te­par­ret.

Ho­ved­hu­set er fuld­stæn­dig mis­lig­holdt og har gam­le, rød­kal­ke­de vin­du­es­ram­mer, som ik­ke har set en pen­sel læn­ge. For­an trap­pen til ho­ved­dø­ren lig­ger der en ne­dre­vet grøn po­st­kas­se. Vi­de­re rundt om hjør­net lig­ger der en gam­mel, sort Ec­co- sko un­der en busk, og den le­der vi­de­re til en våd og mug­gen madras.

Hu­sets gam­le til­byg­ning har ik­ke al­tid fun­ge­ret som vå­ben­la­ger for gam­le ri­f­ler. Det har tid­li­ge­re væ­ret en lil­le køb­mands­for­ret­ning, hvor der blev lan­get so­da­vand og ka­ge over di­sken. Det se­ne­ste, der er kom­met over di­sken, er alt­så ri­f­ler og am­mu­ni­tion.

Lær­te at leve med ro­de­bu­tik­ken

» Han har al­drig ge­ne­ret os el­ler an­dre her på vej­en. Han var stille og ro­lig. Vi er li­ge så cho­ke­re­de som al­le an­dre over, at hu­set gem­te på så man­ge vå­ben. Vi lær­te at leve med, at der var så­dan et stort svi­ne­ri på grun­den, « for­tæl­ler en an­den æl­dre na­bo.

Den an­hold­te mand gik an­gi­ve­ligt of­te rundt i grønt tøj, og så var han jæ­ger og med­lem af den lo­ka­le skyt­te­for­e­ning. Ind­til for ny­lig hav­de han og­så en jagt­hund, og før­hen holdt der og­så fle­re bi­ler par­ke­ret for­an hu­set.

Skæv ek­si­stens, men rar

» Jeg har ik­ke no­get dår­ligt at si­ge om ham. Han var sød og flink. Jeg har selv talt med ham, og han var vel­for­mu­le­ret, så det er svært at for­stå det, han har haft gang i. Men sam­ti­dig har jeg vidst, at han har haft en brist, for det har man vel, når man bor så­dan et sted, « si­ger na­bo­en.

Det er ken­de­teg­nen­de for na­bo­er­ne i om­rå­det, at de al­drig har følt sig ut­ryg­ge. De står al­le ufor­stå­en­de over­for, at der åben­bart skul­le sæt­tes dan­marks­re­kord i vå­ben­fund for næ­sen af dem.

Mor gem­te 70 vå­ben

Da po­li­ti­et ind­t­og hu­set i sid­ste we­e­kend, fandt de og­så den an­hold­te mands mor, som tid­li­ge­re har bo­et i hu­set med fa­de­ren. Po­li­ti­et fandt så­gar 70 vå­ben i den 88- åri­ge mors bo­lig.

Hu­sets be­bo­er er an­holdt og va­re­tægts­fængs­let i 13 da­ge, sig­tet for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se.

I til­byg­nin­gen bag je­e­pen, der er ved at ru­ste sam­men med sko­ven, fandt po­li­ti­et i går seks ri­f­ler og en halv sæk pa­tro­ner. I for­vej­en har den uan­se­li­ge byg­ning hu­sets lan­dets stør­ste kend­te pri­va­te vå­ben­la­ger. Den 49- åri­ge ejer er va­re­tægts­fængs­let for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.