Po­li­ti fin­der fle­re ri­f­ler

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

RANSAG­NING

Po­li­ti­et var tilbage på Sjæl­sø­vej tors­dag ef­ter­mid­dag for at be­slag­læg­ge seks ri­f­ler og en mas­se am­mu­ni­tion fra det gam­le træhus.

» Der var nog­le vå­ben­ska­be, som der skul­le nog­le spe­ci­a­li­ster til at åb­ne. Vi fandt yder­li­ge­re seks vå­ben. Vi har gen­nem­gå­et he­le hu­set, og der er ik­ke me­re at fin­de, « si­ger Pal­le Jør­gen­sen, vagt­chef ved Nord­s­jæl­lands Po­li­ti, til BT.

Han for­tæl­ler, at der har væ­ret et ransag­nings­hold i gang i to he­le da­ge, så al­le vå­ben og al am­mu­ni­tion er fun­det.

Vå­ben­sam­ler

Den va­re­tægts­fængs­le­de mand er iføl­ge po­li­ti­et ty­de­lig­vis vå­ben­sam­ler.

er er ble­vet fun­det bå­de æld­gam­le, men og­så helt mo­der­ne au­to­ma­tri­f­ler, som man er i gang med at un­der­sø­ge nær­me­re.

Man­den hav­de til­la­del­se til nog­le af våb­ne­ne, men for­ment­lig slet ik­ke i et så stort om­fang, som fun­det læg­ger op til, si­ger po­li­ti­et.

Det er po­li­tiets op­fat­tel­se, at det ik­ke vil­le væ­re en stor ka­ta­stro­fe, hvis der var gå­et ild i hu­set. Pa­tron­hyl­stre­ne vil­l­le an­gi­ve­ligt ha­ve ud­vi­det sig i var­men, og det be­ty­der, at spæn­din­gen er gå­et af. Om­rå­dets be­bo­e­re har ef­ter po­li­tiets over­be­vis­ning der­for al­drig væ­ret i fa­re for at bli­ve ramt af vild­far­ne kug­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.