’ Det bli­ver vildt godt’

En­tertai­ne­ren Martin Bryg­mann går so­lo og løf­ter slø­ret for sit næ­ste store pro­jekt, hvor kun han be­stem­mer

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

FØR­STE GANG

Til næ­ste som­mer ud­sen­der en af lan­dets mest suc­ces­ful­de kom­po­ni­ster og en­tertai­ne­re sin før­ste so­l­o­p­la­de.

Umid­del­bart ly­der det for­kert, at den pro­duk­ti­ve kom­po­nist og mu­si­ker først nu la­ver en so­l­o­p­la­de.

Bryg­manns egen for­kla­ring er, at han si­den mid­ten af 90er­ne, hvor kar­ri­e­ren for al­vor tog fart, har haft ri­ge­ligt at gø­re med be­stil­lings­op­ga­ver til film, tv- se­ri­er og san­ge til an­dre so­li­ster.

El­ler de pro­jek­ter, der fra 1998 gjor­de ham be­rømt i he­le lan­det som ho­ved­kom­po­nist i Lex & Klat­ten samt Det Bru­ne Punk­tum. Hvor han sam­men med Pe­ter Frö­din, Hel­la Joof og Papri­ka Ste­en gjor­de tvskær­me­ne usik­re og sprøjte­de det ene fræk­ke pop­hit ef­ter det an­det ud i æte­ren.

» Jeg har væ­ret enormt tak­nem­me­lig for al­le de op­ga­ver, jeg har la­vet for og med an­dre, men nu har jeg så be­stilt et ik­ke- sa­ti­risk, en­gelsk- sproget so­lo­al­bum med 12 san­ge - hos mig selv, « smi­ler den 52- åri­ge mu­si­ker, kom­po­nist, og sku­e­spil­ler:

» Det var et be­hov, jeg hav­de for at la­ve mit helt eget, hvor det kun er mig, der skal væ­re til­freds, og ik­ke al­le an­dre. For at si­ge det på en lidt høj­ti­de­lig må­de, så hav­de jeg det så­dan, at mit kunst­ne­ri­ske jeg var ble­vet lidt for­for­delt i man­ge år, « si­ger Bryg­mann lidt for­sig­tigt, for ik­ke at ly­de selv­høj­ti­de­lig.

Vil ger­ne ta­ges se­ri­øst

Til gen­gæld er der in­gen tvivl om, at han ger­ne vil ta­ges se­ri­øst. Og­så i for­hold til den kom­men­de so­l­o­p­la­de:

» Jeg la­ver det på en­gelsk, for­di jeg ik­ke har prø­vet det før, og for­di jeg tror, at det må­ske vil væ­re en lil­le smu­le svært for nog­le at ta­ge al­vor­ligt på dansk. Og jeg kan enormt godt li­de det en­gel­ske sprog og har hørt rig­tig me­get mu­sik på en­gelsk.

Det til­la­der nog­le an­dre tan­ker at fly­de. Og man kan lidt me­re plau­si­belt syn­ge ’ I Love You’, i ste­det for ’ jeg el­sker dig’. «

Så du vil ik­ke ri­si­ke­re, at folk kom­mer til at gri­ne, hvis du syn­ger ’ jeg el­sker dig’?

» Ja, og det må jeg så ta­ge al­vor­ligt, for jeg kun­ne jo ba­re gø­re det på dansk, men det vir­ke­de for­kert, da jeg prø­ve­de det, « si­ger Martin Bryg­mann, der tog væk fra fa­mi­lie og ven­ner for at kom­po­ne­re:

Bryg­manns plan er, at der skal ind­spil­les kor i Eng­land med bri­ti­ske san­ge­re som ba­ck­ing. Sel­ve ind­spil­nin­ger­ne skal la­ves i det le­gen­da­ri­ske At­lan­tis Stu­dio i Sto­ck­holm, hvor me­re end halv­de­len af Ab­bas stør­ste hit er pro­du­ce­ret.

’ Et to­talt luksuspro­jekt’

» Det er et fan­ta­stisk stu­die, og alt skal spil­les af rig­ti­ge mu­si­ke­re. Der bli­ver ik­ke me­get, der er pro­gram­me­ret på com­pu­ter. Mu­sik, der er ind­spil­let på rig­ti­ge in­stru­men­ter, bli­ver al­drig ud­da­te­ret.

San­ge­ne lig­ger et sted mel­lem Norah Jones og Paul McCart­ney. Det er rig­ti­ge san­ge. Kom­po­si­tio­ner i mod­sæt­ning til en pro­duk­tion. Og me­get af det vok­ser ud af et kla­ver, en vo­kal og så nog­le stry­ge­re, så man tis­ser i buk­ser­ne af fryd. Det bli­ver så fedt, og jeg er me­get glad for ma­te­ri­a­let, « si­ger Martin Bryg­mann, der ind­til vi­de­re selv fi­nan­si­e­rer he­le pro­duk­tio­nen:

» Nu la­ver jeg det først, og så må vi se, hvor­dan jeg ud­gi­ver det. Man er ik­ke så af­hæn­gig af pla­de­sel­ska­ber me­re, og i øv­rigt har de og­så al­tid ta­get alt for hø­je pro­cen­ter og spist ar­ti­ster­ne af med fem pro­cent. Det er jo hor­ri­belt, « smi­ler Martin Bryg­mann:

» Det er ik­ke et pro­jekt, som jeg be­hø­ver rent kar­ri­e­re­tek­nisk, og på den må­de er det et to­talt luksuspro­jekt, som jeg fak­tisk kun gør for min egen skyld. Det er mig, der be­stem­mer hund­re­de pro­cent. Og det er ble­vet vildt godt, « si­ger en be­gej­stret Martin Bryg­mann til BT.

Ud­over so­lo­al­bum­met,

der skal ind­spil­les med nog­le af Sve­ri­ges bed­ste stu­di­emu­si­ke­re til ok­to­ber, har den ef­ter­s­purg­te kom­po­nist og en­tertai­ner man­ge an­dre jern i il­den:

Al­le­re­de 5. sep­tem­ber

har mu­si­ca­len ’ En kort en lang’ pre­mi­e­re i København på Nør­re­bro Te­a­ter. Martin Bryg­mann står for mu­sik­ken og ved Kø­ben­hav­ner­fo­re­stil­lin­gen har han til­fø­jet ny mu­sik og nye num­re i for­hold til fo­re­stil­lin­gen på Aal­borg Te­a­ter.

TV2 har hy­ret

10. marts 2016

har mu­si­ca­len ’ Hair­spray’ Dan­marks­pre­mi­e­re i Ti­vo­lis kon­cert­sal. Her spil­ler Martin Bryg­mann ho­ved­rol­len Tra­cys mor, Ed­na Tur­n­blad.

har den 52- åri­ge kunst­ner to hjem­me­bo­en­de pi­ger med kæ­re­sten ar­ki­tekt Ma­ri­an­ne Lyk­kes­feldt samt par­rets 10 må­ne­der gam­le dreng, der blev navn­gi­vet Doug­las for kort tid si­den.

Der­u­d­over

» Jeg har væ­ret enormt tak­nem­me­lig for al­le de op­ga­ver, jeg har la­vet for og med an­dre, men nu har jeg så be­stilt et ik­ke- sa­ti­risk, en­gelsk­spro­get so­lo­al­bum med 12 san­ge - hos mig selv, « smi­ler den 52- åri­ge mu­si­ker, kom­po­nist, og sku­e­spil­ler Martin Bryg­mann.

Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Bryg­mann som ny vært i un­der­hold­nings­pro­gram­met ’ Rundt på gul­vet’. Det bli­ver op­ta­get i dis­se uger, og til ja­nu­ar kan re­sul­ta­tet ses på TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.