Svæk­ket Nol­ler o

Krop­pen kun­ne ik­ke kla­re me­re, og træt­he­den tog til. Nu har Ni­els ’ Nol­ler’ Ol­sen få­et en ny hjer­te­klap

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk jae@ bt. dk

HJER­TE­O­PE­RA­TION

Jan Erik­sen Li­ge nu lig­ger Nol­ler Ol­sen i en seng på Rigs­ho­spi­ta­lets hjer­te­af­de­ling. Lang­somt, men sik­kert er han ved at kom­me tilbage til li­vet.

Tirs­dag i sid­ste uge blev den yng­ste halv­del af de le­gen­da­ri­ske Brød­re­ne Ol­sen ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let. Da­gen ef­ter blev han bragt i fuld narko­se og ope­re­ret i hjer­tet ved en kom­pli­ce­ret, seks ti­mer lang ope­ra­tion.

Først fem da­ge se­ne­re fik sto­re­bror Jør­gen Ol­sen lov til at be­sø­ge sin bror, som han har stå­et si­de om si­de med i de sid­ste 50 år.

» Han lå fi­re- fem da­ge på in­ten­siv af­de­ling. Og det var selv­føl­ge­lig hårdt. For Nol­ler vil­le helst væ­re fri for at se no­gen - bort­set fra sin ko­ne Kir­sten. Og det måt­te vi respek­te­re. Men da han så kom på hjer­te­af­de­lin­gen, vil­le han ger­ne ha­ve, at vi kom. Nu har jeg be­søgt ham tre- fi­re gan­ge, og jeg så ham se­ne­st i for­gårs, » si­ger Jør­gen Ol­sen til BT.

Si­den de to brød­res gyld­ne stem­mer var­me­de op for det bri­ti­ske top­band The Kinks, da de spil­le­de i K. B. Hal­len i 1965, har der væ­ret fuld fart på Brød­re­ne Ol­sen. Dog lidt min­dre tem­po i sid­ste halv­del af 80er­ne og 90er­ne. Men da de vandt Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i 2000 med ’ Smuk som et stjer­neskud’, spar­ke­de de sig selv tilbage med et uhørt co­me­ba­ck som in­gen an­dre i dansk show­bizz.

Na­tio­na­le mu­sik­le­gen­der

Brød­re­ne Ol­sen gik fra pop­stjer­ner med en gyl­den for­tid til na­tio­na­le mu­sik­le­gen­der.

Men ons­dag be­døm­te læ­ger­ne, at Nol­ler Ol­sens hjer­te ik­ke kun­ne hol­de ham kø­ren­de me­get læn­ge­re. Uden et ind­greb.

Jør­gen Ol­sen for­tæl­ler BT, at hans lil­le­bror har haft pro­ble­mer med hjer­tet de sid­ste fem år, og at Nol­ler sær­lig har mær­ket symptomerne på den ur­e­gel­mæs­si­ge hjer­te­funk­tion:

» Han hav­de brug for en ny hjer­te­klap, og så hav­de han og­så en for­tyk­kel­se i hjer­te­kam­me­ret. «

Stor let­tel­se

» Ven­ti­ler­ne skal fun­ge­re, for el­lers så kø­rer bi­len sgu ik­ke, « si­ger Jør­gen Ol­sen med en lat­ter, der dæk­ker over stor let­tel­se:

» Jeg kan smi­le, for­di min bror har det godt nu. Men han har gen­nem­gå­et en kæm­pe ope­ra­tion af seks ti­mers va­rig­hed. vi har væ­ret ude at op­træ­de. Vi har haft ret travlt, og har la­vet show og kon­cer­ter i bå­de Eng­land og Tys­kland, ud over Dan­mark. Så de tu­re har nok slidt lidt ek­stra på ham. Han har i hvert fald haft be­hov for me­re hvi­le end sæd­van­ligt, « si­ger Jør­gen Ol­sen, der for­tæl­ler, at hans lil­le­bror bå­de hav­de få­et kon­sta­te­ret en for­tyk­kel­se i hjer­te­kam­me­ret og at han hav­de en de­fekt hjer­te­klap:

» Al­le i den nær­me­ste fa­mi­lie har fulgt det nø­je, og vi er me­get spænd­te på, hvor­dan det går. Det er en stor ope­ra­tion, men de fle­ste kom­mer godt ud af det, « si­ger Jør­gen Ol­sen og for­tæl­ler, at hjer­tekirur­ger­ne har ef­ter­ladt et stort ar på bro­de­rens krop:

Nol­ler er selv til­freds

Men­ne­sket har fi­re hjer­te­klap­per,

som fungerer som en slags ’ ven­til’ for det blod, som pum­per ind og ud af hjer­tet. Hvis en klap er syg, skal hjer­tet ar­bej­de hår­de­re end nor­malt, hvil­ket gi­ver øget ri­si­ko for an­dre hjer­te­syg­dom­me.

I langt de fle­ste til­fæl­de

er det aortaklap­pen og mi­stral­klap­pen, som bli­ver ope­re­ret. Beg­ge sid­der i den ven­stre del af hjer­tet.

på en de­fekt hjer­te­klap kan væ­re ån­de­nød, hjer­te­kram­per, ur­e­gel­mæs­sig hjer­te­ryt­me og blod­prop­per i hjer­nen.

fin­des pri­mært hos æl­dre, men kan op­stå hos folk i al­le al­dre.

Symp­to­mer

Sy­ge hjer­te­klap­per

» Jeg hå­ber in­der­ligt, at jeg kom­mer ud at spil­le med min lil­le­bror man­ge gan­ge end­nu, « si­ger Jør­gen Ol­sen, der og­så hå­ber, at Nol­ler bli­ver klar til ok­to­ber, hvor Cliff Ri­chard har in­vi­te­ret brød­re­ne til po­p­stjer­nens 75 års kon­cert i Roy­al Al­bert Hall med ef­ter­føl­gen­de fød­sels­dags­fest. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.