’’

BT - - NYHEDER - Jør­gen Ol­sen

Jeg kan smi­le, for­di min bror har det godt nu. Men han har gen­nem­gå­et en kæm­pe ope­ra­tion af seks ti­mers va­rig­hed

Han har in­gen fe­ber nu, blod­tryk­ket er godt, og det ser ud til at gå den rig­ti­ge vej. Men det er da klart, at når man er ble­vet ope­re­ret i så lang tid, så er det en lang pro­ces, der har nog­le ef­ter­virk­nin­ger. Nol­ler er jo 61 og har le­vet et ’ mor­somt’ liv. Så det gør jo, at man føl­ger det me­get nø­je. Men jeg er helt sik­ker på, at han nok skal kla­re den. Det kræ­ver selv­føl­ge­lig en læn­ge­re re­kre­a­tion, hvor lang tid ved vi ik­ke end­nu, « si­ger Jør­gen Ol­sen.

Du si­ger, at han har le­vet et ’ mor­somt’ liv. Me­ner læ­ger­ne, at det har be­tyd­ning, at Nol­ler har le­vet et liv i over­ha­lings­ba­nen og druk­ket for me­get i en pe­ri­o­de?

» Det har de ik­ke sagt no­get om, men sel­ve grun­den til hans syg­dom har ik­ke no­get med dét at gø­re. Så var han nok ble­vet ope­re­ret no­get før. Nol­ler har væ­ret me­get træt det sid­ste års tid, og vi har måt­tet over­nat­te fle­re ste­der i ste­det for at kø­re hjem, når » I nog­le til­fæl­de kan man gå op gen­nem ly­sken, men det kun­ne de ik­ke med Nol­ler, for han skul­le ha­ve en sær­lig me­tal- hjer­te­klap indo­pe­re­ret. Så de måt­te la­ve en ret stor åb­ning i hans krop, for at de kan la­ve det der ind­greb. Så han har et ar, der er en fem­ten- ty­ve cen­ti­me­ter un­der hal­sen, og 30- 35 cen­ti­me­ter ned midt på ma­ven. «

Hvad si­ger han selv om det he­le?

» Han er me­get til­freds og po­si­tiv, men han er ik­ke kom­met sig over det end­nu. Han fal­der lidt hen og sover lidt, når jeg be­sø­ger ham. Og så våg­ner han op igen og si­ger ’ Hej, Jør­gen’ med et lil­le smil. «

Hav­de nog­le go­de sam­ta­ler

» Fa­mi­li­en har ta­get det rig­tig flot. De vid­ste godt, at det var en stor ope­ra­tion, men der er én i vo­res nær­me­ste ven­ne­kreds, der og­så har væ­ret dér, så vi hav­de en idé om, hvad man skal igen­nem. Nol­ler og jeg hav­de nog­le go­de sam­ta­ler før ope­ra­tio­nen, der fak­tisk har bragt os tæt­te­re sam­men. For når man skal gen­nem­gå så­dan et stort ind­greb, skal man jo for­stå, at der kan væ­re en ke­de­lig ud­gang. Så­dan er det, når man læg­ger sig un­der kni­ven. Nu fø­ler jeg, at der slet ik­ke har væ­ret grund til al den uro og be­kym­ring, for det har vist sig, at det er gå­et rig­tig godt, « si­ger Jør­gen Ol­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.