Ope­ra­tion vil på­vir­ke ham re­sten af li­vet

BT - - NYHEDER - Jes­per B. Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

HJER­TE­LÆ­GEN

Om­trent 1.500 dan­ske­re, får hvert år ud­skif­tet en hjer­te­klap. De fle­ste ope­ra­tio­ner fo­re­går ved, at bryst­kas­sen åb­nes, så der er di­rek­te ad­gang til hjer­tet. Hjer­tet stop­pes un­der ope­ra­tio­nen, og krop­pens vig­ti­ge or­ga­ner bli­ver til­koblet en hjer­te-

lun­ge­ma­ski­ne, som sør­ger for at pum­pe blod rundt i krop­pen, sam­ti­dig med at blo­dets ilt­ni­veau op­ret­hol­des. » Sel­ve ope­ra­tio­nen er en ’ ru­ti­ne­ope­ra­tion’, for der bli­ver la­vet rig­tig man­ge af dem hvert år, og vo­res kirur­ger er me­get dyg­ti­ge til at la­ve dem, « for­tæl­ler forsk­nings­chef i Hjer­te­for­e­nin­gen Gun­nar Gisla­son til BT.

Pa­tien­ter på 70 år el­ler æl­dre vil of­te få indo­pe­re­ret en ’ bi­o­lo­gisk’ hjer­te­klap, la­vet af gri­se­hud. Hold­bar­he­den på den­ne ty­pe klap er 10- 12 år. Yn­gre pa­tien­ter vil of­te få en ’ kun­stig’ hjer­te­klap af me­tal, som ty­pisk kan hol­de re­sten af pa­tien­tens liv, og det er net­op en så­dan klap, Nol­ler har få­et. Ulem­pen er dog stør­re ri­si­ko for in­fek­tio­ner og blod­prop­per, som kan fø­re til, at hjer­te­klap­pen sæt­ter sig fast. Pa­tien­ter vil der­for væ­re nødt til, at ta­ge blod­for­tyn­den­de me­di­cin re­sten af li­vet. Og det kan væ­re kom­pli­ce­ret i ti­den li­ge ef­ter ope­ra­tio­nen.

Me­get spe­ci­el me­di­cin

» Man skal ha­ve en me­get spe­ci­el me­di­cin, som kan væ­re svær at do­se­re. Den en­kel­te pa­tiens be­hov er me­get in­di­vi­du­elt, og der­for skal man for­be­re­de sig på me­get kon­trol i de før­ste 2- 3 må­ne­der ef­ter ope­ra­tio­nen, « si­ger Gun­nar Gisla­son.

Kostæn­drin­ger

Of­te skal pa­tien­ter ha­ve ta­get blod­prø­ver ugent­ligt, for be­ho­vet for me­di­ci­nen kan va­ri­e­re me­get i takt med kostæn­drin­ger el­ler syg­dom. Selv­om ti­den ef­ter ope­ra­tio­nen er hård og man skal ta­ge me­di­cin re­sten af li­vet, så kan man al­li­ge­vel leve et ’ nor­malt’ liv ef­ter­føl­gen­de.

» Man skal na­tur­lig­vis tæn­ke over, hvad man spi­ser, men man kan godt leve et nor­malt liv bag­ef­ter, og man kan sag­tens dyr­ke mo­tion og få pul­sen i vej­ret. Man­ge pa­tien­ter for­tæl­ler, at de har få­et et helt nyt liv, ef­ter de har få­et en ny hjer­te­klap, « si­ger Gun­nar Gisla­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.