’ Jeg har m

Bri­an Mik­kel­sen fo­re­træk­ker rol­len som den kon­ser­va­ti­ve kon­ge­ma­ger i kulis­sen

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

DE KON­SER­VA­TI­VE

Han kun­ne ha­ve af­løst Le­ne Es­per­sen i 2011 og Lars Bar­fo­ed sid­ste som­mer.

Men beg­ge gan­ge sag­de Bri­an Mik­kel­sen nej tak. Med si­ne eg­ne ord, for­di an­dre var bed­re til at stå i spid­sen for det kri­se­ram­te par­ti.

» Min op­ga­ve er at sik­re et stærkt kon­ser­va­tivt fol­ke­par­ti, der har ind­fly­del­se på dansk po­li­tik, og i de si­tu­a­tio­ner, hvor jeg har haft mu- lig­hed for at bli­ve for­mand, har jeg vur­de­ret, at an­dre var bed­re til det, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen med et skævt smil og la­der for­stå, at han ik­ke me­ner at han har no­get til go­de på den front. Det er fint nok for ham at se an­dre stå ude i spot­ligh­tet.

Er i op­po­si­tion igen

Men skal man ik­ke gri­be mag­ten, når man kan?

» Jo, men jeg har mag­ten, « si­ger han og tø­ver et se­kund, in­den han til­fø­jer: » På den må­de, at De Kon­ser­va­ti­ve har ind­fly­del­se i dag, og vi har en fan­ta­stisk for­mand, ik­ke? Der­for har jeg slet in­gen in­ten­tion om det, « si­ger han.

Bri­an Mik­kel­sen kom i Fol­ke­tin­get i 1994 og har prø­vet at sid­de i op­po­si­tion i ti år og der­ef­ter at ha­ve mi­ni­ster­po­ster i li­ge så man­ge år.

» Nu er vi i op­po­si­tion igen, den­ne gang som støt­te­par­ti. Det er nyt, og det glæ­der jeg mig til, « si­ger han.

Skyl­des dit nej til at bli­ve for­mand, at det sli­der me­get?

» Nej, egent­lig ik­ke. Jeg er i bed­re fy­sisk form end i man­ge år, og me­re mo­ti­ve­ret. Det har ik­ke no­get med det at gø­re. Jeg har vur­de­ret, at an­dre var bed­re i stand til at løf­te op­ga­ven, end jeg var på det tids­punkt. «

Men I er ret hår­de ved je­res for­mænd. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.