Sø­ren Pa­pe af­vi­ser stu­de­han­del

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

DI­LEM­MA

Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K) af­vi­ser at la­ve en stu­de­han­del med re­ge­rin­gen om at spa­re på ulands­bi­stan­den for at fin­de pen­ge til at stop­pe stig­nin­gen i grund­skyl­den.

Beg­ge for­slag ind­går el­lers i par­tiets krav for at stem­me for fi­nans­lo­ven for 2016. Men det er helt til­fæl­digt. De to ting har in­tet med hin­an­den at gø­re, på­pe­ge­de den kon­ser­va­ti­ve le­der på sit par­tis som­mer­grup­pe­mø­de i Snek­ker­sten i går.

De fat­ti­ge børn i Afri­ka skal ik­ke be­ta­le for, at dan­ske bo­li­ge­je­re slip­per bil­li­ge­re i skat.

Grund­skyld og fi­nans­lov

» Det er en fan­ta­stisk må­de at stille det op på, « sva­rer han på spørgs­må­let, om der mon er en di­rek­te sam­men­hæng.

» Fi­nans­lo­ven be­står jo ik­ke kun af de to po­ster, ulands­bi­stand og grund­skyld. Det er en bred ræk­ke af po­ster, der skal hæn­ge sam­men. Vi øn­sker at sæt­te ulands­bi­stan­den ned med me­get lidt, « si­ger han og næv­ner en sænk­ning fra 0,82 til 0,80 pct. af det dan­ske brut­to­na­tio­nal­pro­dukt.

Re­ge­rin­gen har fo­re­slå­et at sæt­te den år­li­ge ud­gift ned til 0,7 pct. som er den mål­sæt­ning, FN anbefaler.

Med en tæt­te­kam

» Nu må vi gen­nem­gå pro­jek­ter­ne med en tæt­te­kam, men det gi­ver fort­sat rig­tig god me­ning at ha­ve en ulands­bi­stand på et vist ni­veau. Vi kan ik­ke si­ge, at vi med den ene hånd øn­sker at hjæl­pe me­re i nær­om­rå­der­ne, og med den an­den hånd spa­re på bi­stan­den, « si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen. Hvor­for så skæ­re? » For­di al­le skal hol­de for. Vi står ger­ne på mål for at bru­ge 0,8 pct. til ulands­bi­stan­den. Det er sta­dig rig­tig man­ge pen­ge, « si­ger han.

De Kon­ser­va­ti­ve hav­de valgt at hol­de pres­se­mø­de i en pri­vat ha­ve i Snek­ker­sten, så Sø­ren Pa­pe kun­ne for­kla­re om grund­skyld, om­gi­vet af frit­gå­en­de høns. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.