Håndsæber dum­pe

Hver tred­je te­stet hånd­sæ­be hav­ner på den rø­de li­ste

BT - - SUNDHED -

KEMITEST AF FLY­DEN­DE HÅND­SÆ­BE

Al­li­son Apo­te­kets Ci­en Ci­en Ci­en Crab­tree Creigh­tons Der­ma Der­ma­log Det­tol DKS Dove Es­sen­ces Estel­le Dis­ney Grøn Dis­ney Ho­me Ide­el Ir­mas Isa­bel­la Kie­hl’s L’Oc­ci­ta­ne Le­ve­vis Lu­vi­en Lu­vi­en Lu­vi­en LUX Mac Ma­ga­sin Ma­tas Ma­tas Ma­tas Mell­or Mon­ta­nus Mon­ta­nus Na­tu­ral Neut­ral Ni­vea Fly­den­de Nor­dic Or­ga­nic

KE­MI

I to til­fæl­de fandt For­bru­ger­rå­det Tænk Ke­mi ek­semp­ler på det bak­te­ri­edræ­ben­de ke­mi­ka­lie tri­closan som blandt an­dre Mil­jøsty­rel­sen har ad­va­ret imod. Bru­gen af stof­fet, sær­ligt i tand­pas­ta, har væ­ret me­get dis­ku­te­ret, sær­ligt på grund af dets hor­mon­for­styr­ren­de ef­fek­ter og på­virk­ning af mil­jø­et.

Sik­re al­ter­na­ti­ver

Selv om pro­du­cen­ter­ne over­hol­der lov­giv­nin­gen, me­ner Sti­ne Mül­ler, at de bur­de væl­ge nog­le sik­re al­ter­na­ti­ver, så tviv­len kom­mer for­bru­ge­ren til go­de.

Han­na Løy­che, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos SPT, som er en bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen for pro­du­cen­ter af kos­me­tik-, ple­jeog ren­gø­rings­mid­ler, me­ner dog, at for­bru­ger­ne er godt nok be­skyt­tet med de nu­væ­ren­de EU- reg­ler.

» Det er op til den en­kel­te virk­som­hed at ta­ge stil­ling til, hvil­ke stoffer, man øn­sker at an­ven­de, så læn­ge de er lov­li­ge og sik­re. Hvis for­bru­ger­ne så har et be­hov el­ler øn­ske om at und­gå f. eks. par­fu­me, nog­le sær­li­ge kon­ser­ve­rings­mid­ler el­ler an­dre stoffer, så har de mu­lig­hed for det, « si­ger Han­na Løy­che fra SPT.

Tag det med et gran salt

Hun sam­men­lig­ner dis­kus­sio­nen med salt, som og­så kan væ­re us­undt i for store mæng­der – men al­li­ge­vel fra­rå­der man ik­ke folk at bru­ge salt i mad­lav­nin­gen.

» Hvis du ta­ger gan­ske al­min­de­ligt salt, så ved man jo, at det kan gi­ve me­get al­vor­li­ge syg­dom­me i for store mæng­der. Men det er jo ik­ke ens­be­ty­den­de med, at det ik­ke er sik­kert at drys­se lidt salt på sin mad. « For­bru­ger­rå­det Tænk Ke­mi har un­der­søgt de­kla­ra­tio­nen på 76 håndsæber. Her­af in­de­hol­der 25 en­ten al­ler­gif­rem­kal­den­de kon­ser­ve­rings­mid­ler el­ler stoffer, der er mistænkt for at væ­re hor­mon­for­styr­ren­de. I 19 af pro­duk­ter­ne fandt man en blan­ding af to kon­ser­ve­rings­mid­ler, met­hy­liso­t­hi­a­zo­li­no­ne ( MI) og met­hyl­chl­or­oiso­t­hi­a­zo­li­no­ne ( MCI), der er en hyp­pig år­sag til al­ler­gi over­for kon­ser­ve­rings­mid­ler. Al­ler­gi­en vi­ser sig ty­pisk ved hu­dud­slæt, rød­me og kløe. Der­u­d­over fandt man stoffer, der fr­a­s­pal­ter for­mal­de­hyd, som li­ge­le­des er al­ler­gif­rem­kal­den­de. Fi­re af pro­duk­ter­ne in­de­hol­der stoffer, som er mistænkt for at væ­re hor­mon­for­styr­ren­de. Her­i­blandt tri­closan. EUs bio­cid­ko­mité har indstil­let til EU- Kom­mis­sio­nen, at tri­closan ik­ke læn­ge­re bør bru­ges i des­in­fi­ce­ren­de hånd­sæ­be på grund af stof­fets ska­de­li­ge ef­fek­ter i mil­jø­et. Tri­closan er til­ladt i vis­se per­son­li­ge ple­je­pro­duk­ter som f. eks. tand­pas­ta, deo­dor­an­ter og hånd­sæ­be. Bru­gen af stof­fet sær­ligt i tand­pas­ta har væ­ret me­get dis­ku­te­ret, sær­ligt på grund af dets hor­mon­for­styr­ren­de ef­fek­ter samt mil­jøska­de­li­ge virk­nin­ger. Af an­dre mistænk­te hor­mon­for­styr­ren­de stoffer fandt man et sol­fil­ter, der el­lers ty­pisk ses i f. eks. solcre­mer, et­hyl­he­xyl met­hoxycin­na­ma­te, samt an­tioxi­dan­ten BHT.

Hvis du ik­ke er ty­pen, der stu­de­rer det med småt, in­den du smi­der hånd­sæ­ben i ind­købs­kur­ven, kan du hen­te sik­ker in­for­ma­tion i For­bru­ger­rå­dets Tænks test og de go­de råd her på si­der­ne.

Fo­tos: Iris

larh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.