MAN­GEL PÅ B

Kæm­pe pris­stig­nin­ger på brug­te bi­ler, da an­tal­let fal­der i Dan­mark

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk

SÆL­GERS MAR­KED

Din gam­le bil er ble­vet me­re værd. Der er langt fær­re brug­te bi­ler på mar­ke­det nu end for ba­re få år si­den, og det har re­sul­te­ret i et sandt sæl­gers mar­ked, hvor kun­der bå­de er vil­li­ge til at be­ta­le me­re og kø­be æl­dre bi­ler end tid­li­ge­re.

I skri­ven­de stund er der 53.000 brug­te bi­ler til salg på Dan­marks stør­ste brugt­bilspor­tal, Bil­ba­sen. dk, hvil­ket er langt un­der det sæd­van­li­ge. Nor­malt skal der væ­re 65.000 bi­ler til salg, før Bil­ba­sen. dk be­teg­ner mar­ke­det som sundt, for­tæl­ler pres­se­ansvar­lig for Bil­ba­sen. dk Jan Lang. Han for­tæl­ler des­u­den, at lig­ge­ti­den for de mest po­pu­læ­re brug­te bi­ler er helt ne­de på 30 da­ge. Til sam­men­lig­ning var lig­ge­ti­den om­kring 50 da­ge tilbage i 2012.

Det er bi­ler som f. eks. Toy­o­ta Aven­sis og Ford S- MAX, der er ste­get i pris med hen- holds­vis 31.100 og 36.400 kr. si­den 2012. År­sa­gen skal iføl­ge Jan Lang fin­des i, lea­sings­el­ska­ber­ne kø­rer uden om Dan­mark, når de skal sæl­ge de bi­ler, der ik­ke bli­ver lea­set.

Stør­re eks­port

» Man­ge af de mest ef­ter­trag­te­de bi­ler sæl­ges of­te brug­te af lea­sings­el­ska­ber. Men på det se­ne­ste har de eks­por­te­ret en stør­re og stør­re an­del af bi­ler ud af lan­det. Og da eft er s pørgs­len blandt dan­sker­ne er li­ge så høj som tid­li­ge­re, sti­ger pri­ser­ne, « for­kla­rer han.

Le­der af det øko­no­misk po­li­ti­ske se­kre­ta­ri­at hos FDM Tor­ben Kudsk er ik­ke i tvivl om, hvor­for sel­ska­ber­ne la­ver dét num­mer.

» Når en lea­sing­pe­ri­o­de er ov­re, og sel­ska­bet får bi­len igen, er den uden af­gift på grund af det, der kal­des for­holds­vis re­gi­stre­rings­af­gift. Bi­ler­ne kan der­for nemt flyt­tes rundt til an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, ef­ter hvor sel­ska­ber­ne kan få den bed­ste pris. Sam­ti­dig hol­des pri­ser­ne op­pe i de lan­de, man ik­ke sælger til i sær­lig høj grad, « for­tæl­ler han.

222.100 til 248.900 - Vær­di­stig­ning: 159.400 til 183.600 - Vær­di­stig­ning:

192.400 til 226.000 - Vær­di­stig­ning: 217.900 til 254.300 - Vær­di­stig­ning:

194.300 til 216.100 - Vær­di­stig­ning: 183.300 til 208.300 - Vær­di­stig­ning:

Der er pen­ge i brug­te bi­ler.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.