’’

BT - - KULTUR - Pe­ter Hø­eg, for­fat­ter og læ­rer

Tid­li­ge­re var der en ba­sal hø­flig­hed po­li­ti­ker­ne imel­lem. Den er helt væk i dag. Det er sjæl­dent, at po­li­ti­ker­ne kom­mer med en po­li­tisk mar­ke­ring, uden at de be­nyt­ter lej­lig­he­den til sam­ti­dig at ka­ste med mud­der

» Det tror jeg er rig­tigt. Ro­ma­nen hand­ler om det ret au­to­ri­tæ­re sko­le­sy­stem, jeg selv vok­se­de op i. I dag er den au­to­ri­tæ­re pæ­da­go­gik stort set væk. Mi­ne børn er ik­ke ban­ge for voks­ne. Det er det po­si­ti­ve. Den ne­ga­ti­ve si­de er, at man skal fin­de no­get an­det, der re­gu­le­rer ad­fær­den, når ang­sten ik­ke gør det. Der skal jo væ­re ro i et klas­se­lo­ka­le. Pro­ble­met er, at den gen­si­dig­hed og respekt, der skal væ­re i et for­hold mel­lem læ­rer og elev, har tran­ge kår i dag. Der hå­ber vi at kun­ne gø­re en lil­le for­skel, « si­ger Pe­ter Hø­eg og til­fø­jer:

» Hvis du ta­ger Fol­ke­tin­get. Tid­li­ge­re var der en ba­sal hø­flig­hed po­li­ti­ker­ne imel­lem. Den er helt væk i dag. Det er sjæl­dent, at po­li­ti­ker­ne kom­mer med en po­li­tisk mar­ke­ring, uden at de be­nyt­ter lej­lig­he­den til sam­ti­dig at ka­ste med mud­der på de po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Der er en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.