Hun vil ik­ke sæt­tes i bås

An­drea Vagn Jen­sen har be­vidst und­gå­et at hav­ne i kli­chérol­len som gla­mour­pi­ge

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Høj, slank og smuk. Med sin myn­de­ag­ti­ge, ari­sto­kra­ti­ske skøn­hed og selv­be­vid­ste, li­ge­frem­me til­ste­de­væ­rel­se blev sku­e­spil­le­ren An­drea Vagn Jen­sen en af 1990er­nes nye dan­ske stjer­ner på sce­ne, skærm og lær­red.

Ik­ke mindst hen­des præ­sta­tion i tv- klassikeren ’ Stris­ser på Sam­sø’ hvor hun var den sø­de po­li­ti­se­kre­tær Ul­la, der he­le ti­den be­fandt sig i et drilsk- iro­nisk ero­tisk spil med Lars Boms mod­part. Vil - vil ik­ke. Hvis de da ik­ke li­ge opkla­re­de al­skens kri­mi­nal­gå­der på den skøn­ne kat­te­ga­tø. Den rolle, der let kun­ne væ­re ble­vet en over­frisk ung­pi­ge­fi gur, fi k An­drea Vagn Jen­sen gi­vet en kant, der rø­be­de stær­ke­re kræft er un­der over­fl aden.

An­drea Vagn Jen­sen har lidt af en in­ter­na­tio­nal bag­grund, for fa­de­ren var in­ge­ni­ør, ud­sta­tio­ne­ret i bl. a. Iran, Paki­stan og Tri­ni­dad. Skønt hun er født i Od­der, var An­drea Vagn Jen­sen 16 år, før hun i 1980er­ne vend­te hjem til Dan­mark. Hun kom på Aar­hus Te­a­ters elevsko­le, og da hun var fær­dig med den i 1990, hav­de te­a­tret op­ga­ver til hen­de i et par sæ­so­ner.

Her ka­ste­de man hen­de ind som bl. a. en sta­tu­a­risk ti­tel­fi gur i et genop­liv­nings­for­søg på Bjørn­sons ’ Ma­ria Stu­art i Skot­land’ og som Ofe­lia i ’ Ham­let’ over for en li­ge­så ung Olaf Jo­han­nes­sen.

Ve­l­ud­vik­let selv­kri­tisk sans

I det he­le ta­get så te­a­tret en klas­sisk sku­e­spil­ler i hen­de. Men hun har en ve­l­ud­vik­let selv­kri­tisk sans og syn­tes he­le ti­den, hun var util­stræk­ke­lig. Hun har bl. a. ud­talt, at hun man­ge gan­ge hav­de lyst til at gå ind på sce­nen og si­ge und­skyld til pu­bli­kum bag­eft er.

Som 27- årig tog hun til København, hvor hun har fun­ge­ret som fre­e­elan­cer si­den. Hun har kaldt sig selv en sø­gen­de sjæl, og det har bl. a. ført hen­de mod det eks­pe­ri- men­te­ren­de te­a­ter på min­dre sce­ner i et håb om at væ­re med til at ska­be te­a­ter, der ryk­ker.

I før­ste om­gang var det nu kvin­de­kli­ché- rol­ler på Dr. Dan­tes Ave­ny, hun måt­te spil­le. Men hel­dig­vis har hun si­den få­et vri­stet sig løs af ru­bri­ce­rin­ger. Hun har spil­let end­nu fl ere klas­si­ke­re. Men hun gjor­de især ind­tryk i en svær Her­man Bang- mo­no­log som an­dro­gyn for­tæl­ler i mo­no­lo­gen ’ Les Qu­a­tre Di­ab­les’ på Hoft ea­tret, en op­ga­ve, hun be­teg­ner som den ene mest ud­for­dren­de i kar­ri­e­ren. Den an­den var Beck­ett- mo­no­lo­gen ’ Gla­de da­ge’, som hun spil­le­de i Hels­in­gør.

I det he­le ta­get er hun duk­ket op i bå­de store og navn­lig små sam­men­hæn­ge. I 1998 fi k hun en af dansk te­a­ters for­nem­ste ud­mær­kel­ser, Lauritzen- pri­sen.

Por­no­groupie

Fra de se­ne­re sæ­so­ner hu­sker man hen­de som kunst­ne­ren Kri­sti­an von Horns­let­hs vul­gært- in­tel­li­gen­te por­no­groupie- mo­del i ’ Ud­s­let Horns­leth’ på Te­a­ter V – og i den for­gang­ne sæ­son som hårdt prø­vet jour­na­list på Te­a­ter Grobs dan­sker­sa­ti­re ’ Ho­tel Nel­son’.

På fi lm og tv har ind­sat­ser­ne væ­ret spora­di­ske til trods for al­le de mu­lig­he­der, man sy­nes, hun kun­ne ha­ve til­ført dansk fi lm. Men se­ne­st er hun duk­ket op som ’ Di­cte’s les­bi­ske po­li­ti­chef på TV2.

» Men der har jo væ­ret man­ge in­ter­es­san­te op­ga­ver... og dem, man hur­tigt glem­mer, « si­ger hun i an­led­ning af da­gen.

» Så­dan er det. Og det er ik­ke al­tid de mest pre­sti­ge­fyld­te op­ga­ver, der har fo­re­kom­met mig vig­tigst, så­dan er det jo og­så i det­te ar­bej­de. Det er en kon­stant pro­ces, og det ene­ste sik­re er ufor­ud­si­ge­lig­he­den. «

For ti­den ar­bej­der hun på et fi lm­ma­nuskript og un­der­vi­ser på Kø­ben­havns Film og Te­a­ter­sko­le, når hun har tid. Hun har net­op med­vir­ket i en bri­tisk tv- se­rie og i en tysk spil­le­fi lm. Og der er fl ere in­ter­es­san­te fi lm og tv- job i ven­te her­hjem­me.

Sku­e­spil­le­ren An­drea Vagn Jen­sen er nok mest kendt for sin rolle i ’ Stris­ser på Sam­sø’. I mor­gen fyl­der hun 50 år.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.