118 OM­KOM I RUS­SISK ATOM- UBÅD

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 15 år si­den 2000:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Da­gen læg­ger op til af­slut­nin­ger el­ler nye be­gyn­del­ser el­ler må­ske beg­ge de­le. Det er en god dag til at an­sø­ge om et lån el­ler et job. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har ual­min­de­lig go­de mu­lig­he­der for, at ting og sa­ger vil ske li­ge, som du øn­sker det. Det gæl­der om at se di­ne mu­lig­he­der, så vågn op! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du er me­re følsom, nær­ta­gen­de og sår­bar i dag, end du egent­lig bry­der dig om at væ­re. Vær var­som med at du ik­ke sårer di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Dit hu­mør svin­ger fra den ene yder­lig­hed til den an­den, og der skal ik­ke me­get til, før du re­a­ge­rer ne­ga­tivt på det, som an­dre si­ger el­ler gør. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Alt i for­bin­del­se med kom­mu­ni­ka­tion er ak­tu­elt i dag. Det er en god dag til jo­ban­søg­nin­ger, in­ter­views, mø­der, for­hand­lin­ger og den slags. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Hvis du føl­ger din in­tu­i­tion i di­ne hand­lin­ger og gø­re­mål i dag, så er du godt kø­ren­de. Du fø­ler dig bå­de hel­dig og klar til nye even­ty r. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Din hand­le­kraft sid­der nær­mest uden­på tø­jet. Du har en usæd­van­lig stor lyst til at væ­re fy­sisk, hvil­ket og­så er en god idé at væ­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du stort set får gjort det, som du ger­ne vil. I aft en er der lagt op til en ro­man­tisk stem­ning. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

84). ( Svær 57). ( Mid­del 8). ( Nem

Nor­ske dyk­ke­re kom­mer ned til den for­li­ste rus­si­ske atom- ubåd Kursk, der er foru­lyk­ket ef­ter en eks­plo­sion. Da dyk­ker­ne træn­ger ind i ubå­den, vi­ser det sig som fryg­tet, at al­le 118 om­bord­væ­ren­de er om­kom­met. Kursk sank i Ba­rents­ha­vet den 12. au­gust 2000. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.