I Git­tes hjør­ne

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NY SE­RIE

Hun har væ­ret gift med Syl­ve­ster Stal­lo­ne, og hun har fil­met med bå­de Ed­die Murphy og Ar­nold Schwarze­neg­ger. Nu får Git­te Ni­el­sen fra Her­lev sit eget tal­ks­how.

I ’ Git­te Tal­ks’ kan se­er­ne og de ind­bud­te gæ­ster bå­de gri­ne og græ­de med Ka­nal 4- vær­ten.

Den tårn­hø­je Hol­lywood­stjer­ne og tid­li­ge­re top­mo­del har væ­ret et væld af rut­sje­tu­re og svæ­re valg igen­nem i sit liv, og hun bræn­der for at bru­ge si­ne eg­ne er­fa­rin­ger i ’ Git­te Tal­ks’- so­fa­en.

I af­ten har al­le tema- gæ­ster­ne ud­le­vet sig selv på be­kost­ning af bå­de børn og an­dre, der har stå­et dem nær. San­ne for­lod mand og tre børn og flyt­te­de om på den an­den si­de af jord­klo­den, da hun blev fo­rel­sket i en ita­li­ensk mand.

Egoi­stisk

Hun er­ken­der, at hun var tope­goi­stisk, men me­ner og­så, at hun selv har lidt mest ved ik­ke at se si­ne børn hver dag.

50- åri­ge Mi­chel­le Klæ­strup red­de­de en lil­le pi­ge og blev kaldt en helt. Da hun året ef­ter vil­le red­de sig selv og blev køns­o­pe­re­ret fra mand til kvin­de, for­svandt fa­mi­lie og ven­ner.

Af­te­nens kend­te gæst er Julie Zan­gen­berg, der bl. a. er træt af ba­re at bli­ve be­teg­net blot som ’ blond ba­be’ og på­hæng til kæ­re­sten Ni­ck­las Bendt­ner i me­di­er­ne, når hun, si­den hun var 12 år, har ar­bej­det se­ri­øst som bå­de sku­e­spil­ler og i tv- pro­duk­tio­ner. Hun er stæ­dig og am­bi­tiøs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.