In­de­luk­ket på ube­stemt tid

BT - - TV- GUIDE -

For tre år si­den stod Per bag et brutalt over­fald på tre kvin­der, hvor­ef­ter han modt­og en an­brin­gel­ses­dom. I dag har Per væ­ret spær­ret in­de næ­sten halv­de­len af sit liv. I den nye se­rie ’ På ube­stemt tid’ stil­ler DR1 skar­pt på nog­le af de godt 4000 dan­ske­re, der i dag er dømt til be­hand­ling, for­di de var sinds­sy­ge i ger­nings­ø­je­blik­ket. Grup­pens an­tal er på ti år tredoblet - en be­last­ning for det retspsy­ki­a­tri­ske sy­stem.

Med se­ri­en for­sø­ger DR at gi­ve ind­blik i en nor­malt luk­ket del af vo­res sam­fund. Og Per er ba­re én af de pa­tien­ter, der for­tæl­ler sin hi­sto­rie. DR1 MANDAG 20.45 ’ PÅ UBE­STEMT TID’

Per er dømt til be­hand­ling på ube­stemt tid. Han er én af godt 4000 dan­ske­re i sam­me si­tu­a­tion.

Fo­to: DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.