LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

En­gelsk agent­fi lm fra 1965. ( Thund­er­ball). Den hem­me­li­ge bri­ti­ske agent Ja­mes Bond må i ak­tion, da et Nato- fly med to atom­bom­ber om­bord bli­ver bortført af for­bry­der­syn­di­ka­tet Spectre. Hvis Nato vil ha­ve bom­ber­ne re­tur, skal Ve­sten be­ta­le 300 mil­li­o­ner en­gel­ske pund i lø­sesum, el­lers bli­ver to bri­ti­ske stor­by­er sprun­get i luf­ten! Jag­ten på for­bry­der­ne le­der Ja­mes Bond til Nas­sau på Ba­ha­mas, hvor han kon­fron­te­res med rig­man­den Emi­lio Lar­go og hans smuk­ke ko­ne Do­mi­no. Vil det lyk­kes Bond at sæt­te Spectre ud af spil­let, in­den det er for sent? Med­vir­ken­de: Ja­mes Bond: Se­an Con­ne­ry, Emi­lio Lar­go: Adol­fo Ce­li og M: Ber­nard Lee. In­struk­tion: Te­ren­ce Yo­ung. TV 2 kl. 23.10 Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 2005. ( Fun with Di­ck and Ja­ne). Al­ting kø­rer ba­re for Di­ck og Ja­ne, li­ge ind­til den dag Di­ck mi­ster sin stil­ling. Det sker kort tid ef­ter, at han er ble­vet for­frem­met, og hans ko­ne Ja­ne har sagt sit job op. Er­go har de in­gen pen­ge, og hu­set ry­ger på tvangs­auk­tion. For at kom­me oven­på igen ind­le­der Di­ck, med sin smuk­ke hu­stru ved sin si­de, en kri­mi­nel lø­be­ba­ne, der er så­vel ka­o­tisk som hy­len­de mor­som. Sam­men be­slut­ter de sig for at få hævn over Di­cks tid­li­ge­re chef, Ja­ck McCal­li­ster, som er di­rek­te skyld i, at de er kom­met i fed­te­fa­det. Med­vir­ken­de: Di­ck Har­per: Jim Car­rey, Ja­ne Har­per: Téa Leo­ni og Garth: Jo­hn Mi­cha­el Hig­gins. In­struk­tion: De­an Pa­risot. TV3 kl. 00.35 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1995. ( Bat­man Fore­ver). Den kap­pe­klæd­te hæv­ner Bat­man må end­nu en gang træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet for at red­de Go­t­hams ind­byg­ge­re fra he­le to skur­ke. Den tid­li­ge­re suc­ces­ri­ge ad­vo­kat Har­vey Dent har få­et sit an­sigt øde­lagt af sy­re. Han kal­der sig nu Two- Fa­ce og har kun et for øje: Han vil knu­se Bat­man. Two- Fa­ce slår sig der­for sam­men med den ga­le vi­den­skabs­mand Edward Nyg­ma kal­det Gæk­ke­ren, der har op­fun­det en ma­ski­ne, som kan kon­trol­le­re folks hjer­ner. Med­vir­ken­de: Bat­man: Val Kil­mer, Dob­belt­fjæs: Tom­my Lee Jones og Gæk­ke­ren: Jim Car­rey. In­struk­tion: Jo­el Schu­ma­cher. TV 2 Zulu kl. 20.50 Ame­ri­kansk even­ty rfi lm fra 2009. ( G- For­ce). En spe­ci­al­træ­net en­hed af hem­me­li­ge agen­ter ta­ger på en mis­sion for den ame­ri­kan­ske re­ge­ring. Ud over at væ­re hem­me­li­ge agen­ter er de og­så gna­ve­re. Og gna­ver­ne er be­væb­net til tæn­der­ne med det sid­ste nye high­tech ud­styr. Et af de­res red­ska­ber er en øres­negl, der gør det mu­ligt for dem at ta­le med men­ne­sker. . Med­vir­ken­de: Leo­nard Sa­ber: Bill Nig­hy, Darwin: Sam Ro­ck­well og Kip Kil­li­an: Will Ar­nett. In­struk­tion: Hoyt Ye­at­man. Ka­nal 5 kl. 19.15 Ame­ri­kansk sci­en­ce fi ction- fi lm fra 1983. ( Star Wars: Epi­so­de VI - Re­turn of the Je­di). Luke Skywal­ker og prin­ses­se Leia ha­ster til pla­ne­ten Ta­too­i­ne for at red­de Han So­lo, der er ble­vet ned­fros­set af Jab­ba the Hut. Ef­ter den død­sens­far­li­ge red­nings­ak­tion slut­ter op­rø­rer­ne sig til stam­men af små, men mo­di­ge Ewoks i en sid­ste kamp på Im­pe­ri­ets storm­trop­per på sko­v­pla­ne­ten En­dor. Im­pe­ri­ets kej­ser og Darth Va­der for­sø­ger for sid­ste gang at tvin­ge Luke til at skif­te si­de. Den ga­lak­ti­ske krig kul­mi­ne­rer, da op­rø­rer­ne sam­les i et sid­ste stort an­greb mod Im­pe­ri­ets nye, end­nu uful­dend­te Døds­stjer­ne. Det store slag, der for al­tid skal af­gø­re ga­lak­sens skæb­ne Med­vir­ken­de: Luke Skywal­ker: Mark Ha­mill, Han So­lo: Har­ri­son Ford og Prin­ses­se Leia Or­ga­na: Car­rie Fis­her. In­struk­tion: Ri­chard Marquand. Ka­nal 5 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.