SØNDAGENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2005. ( Me­moirs of a Gei­sha). I Ja­pan i 1929 bli­ver den niåri­ge Chiyo solgt til et gei­sha- hus, hvor hun må knok­le som stu­epi­ge, til hun er gam­mel nok til selv at bli­ve sel­skabs­da­me. Som te­e­na­ger får hun nav­net Sayuri, og tak­ket væ­re sin skøn­hed bli­ver hun snart en af ti­dens mest ef­ter­trag­te­de gei­s­ha­er. Hun fo­rel­sker sig i en for­ret­nings­mand, men i en gei­s­has ver­den er der ik­ke plads til kær­lig­he­den. Med­vir­ken­de: Sayuri: Ziyi Zhang, Hatsu­mo­mo: Li Gong og No­bu: Ko­ji Ya­ku­s­ho. In­struk­tion: Rob Mars­hall. DR1 kl. 23.40 Ame­ri­kansk thriller fra 2012. ( Bra­ke). Da Secret Ser­vi­ce Agent Je­re­my Re­ins bli­ver kid­nap­pet, vir­ker det i før­ste om­gang helt til­fæl­digt. Re­ins hol­des fan­get i ba­ga­ge­rum­met på en bil og ef­ter­hån­den som ti­den går, går det op for ham, at han er en vig­tig brik i ter­r­o­ri­ster­nes an­greb mod USA’s præ­si­dent. Re­ins kan red­de bå­de præ­si­den­ten og de men­ne­sker, han el­sker, men det kræ­ver, at han af­slø­rer en hem­me­lig­hed, som han el­lers har svo­ret at vær­ne om med sit liv. Med­vir­ken­de: Je­re­my Re­ins: Step­hen Dor­ff, Mol­ly Re­ins: Chy­ler Leigh og Hen­ry Shaw: JR Bour­ne. In­struk­tion: Ga­be Tor­res. TV 2 kl. 01.50 Dansk ko­me­die fra 1971. ( Bal­la­de på Chri­sti­ans­havn). Bo­lig­haj­en Hal­land­sen vil ri­ve he­le Ama­ger­ga­de ned for at gi­ve plads til et stort nyt ho­tel og ind­købs­cen­ter, men mang­ler at få fin­gre i num­mer syv og ni. For at få de gen­stri­di­ge be­bo­e­re til at flyt­te an­sæt­ter han den on­de vi­ce­vært Fre­de­rik, men de gæ­ve Chri­sti­ans­hav­ne­re med hr. Ol­sen i spid­sen, er ik­ke så­dan li­ge at slå ud, selv­om over­mag­ten en over­væl­den­de. Med­vir­ken­de: Ol­sen: Poul Rei­chhardt, Em­ma: Bo­dil Ud­sen og Clau­sen: Paul Ha­gen. In­struk­tion: Erik Bal­ling. TV 2 Char­lie kl. 20.55 Ame­ri­kansk western fra 1954. ( Ve­ra Cruz). I Me­xi­co i 1866 bli­ver den skuf­fe­de og ne­der­lags­ram­te syd­stats­mand Benja­min Tra­ne og den me­re hård­hu­de­de ban­dit Joe Erin hy­ret af kej­ser Maxi­mil­li­an til at brin­ge en gre­vin­de fra Me­xi­co Ci­ty til Ve­ra Cruz. De to even­ty­re­re op­da­ger, at gre­vin­dens vogn er læs­set med guld! Med­vir­ken­de: Don­ne­gan: Er­ne­st Borg­ni­ne, Erin: Burt Lan­ca­ster og Tra­ne: Gary Coo­per. In­struk­tion: Ro­bert Al­drich. DR2 kl. 17.10 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1997. ( Bat­man & Ro­bin). Su­per­s­kur­ken mr. Fre­eze har pla­ner om at be­gra­ve Go­t­ham Ci­ty i is og gø­re Bat­man kold én gang for al­le. Den for­før­en­de Poi­son Ivy har pla­ner om at gen­ska­be Jor­den i plan­ter­nes bil­le­de. De to skur­ke har ba­re ét pro­blem: Bat­man og Ro­bin! Med­vir­ken­de: Bat­man: Ge­or­ge Cloo­ney, Fre­eze: Ar­nold Schwarze­neg­ger og Poi­son Ivy: Uma Thur­man. In­struk­tion: Jo­el Schu­ma­cher. TV 2 Zulu kl. 20.50 Ame­ri­kansk even­ty rfi lm fra 2004. ( Na­tio­nal Trea­su­re). Den hand­le­kraf­ti­ge ar­kæ­o­log og even­ty­rer Ben Ga­tes op­da­ger, at den ame­ri­kan­ske uaf­hæn­gig­hed­ser­klæ­ring skju­ler et ind­vik­let skat­te­kort over tem­pel­rid­der­nes sag­noms­pund­ne skat. Sam­men med sin ven, com­pu­ter­ge­ni­et Riley Poo­le, skal Ben stjæ­le USA's mest vel­be­vog­te­de do­ku­ment, bry­de ko­den, over­li­ste FBI og ik­ke mindst und­gå at bli­ve dræbt af en hen­syns­løs for­bry­der. Med­vir­ken­de: Ben Ga­tes: Ni­co­las Ca­ge, Abi­gail Cha­se: Di­a­ne Kru­ger og Riley Poo­le: Justin Bartha. In­struk­tion: Jon Tur­tel­taub. Ka­nal 4 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.