Hvad skal man si

Brøndby fi k kæm­pe­klø mod PAOK Sa­lo­niki og stod for­ste­ne­de tilbage

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 -

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL. Mål: 1- 0 Mak ( 17.), 2- 0 Pelkas ( 36.), 3- 0 Rod­ri­gu­es ( 51.), 4- 0 Mak ( 80.), 5- 0 Mak ( 82.) tions­folk, som så ud til at ån­de let­tet op, hver gang en spil­ler over­gav sig og tak­ke­de ja til at gi­ve en kom­men­tar.

Ch­eft ræ­ner Tho­mas Frank kom ud som næ­ste mand. Det skal han i øv­rigt, så der var in­gen vej udenom.

Men en for­kla­ring på neds­melt­nin­gen hav­de træ­ne­ren ik­ke.

Hav­de han sat­set for­kert ved at spil­le med fem ne­de i bag­kæ­den, lød et spørgs­mål?

» Jeg tror, om vi hav­de spil­let med syv, ni el­ler tret­ten el­ler på en hvil­ken som helst an­den må­de, så hav­de vi ik­ke vun­det, når vi ik­ke an­kom til ti­den i pres­set og kom for sent i du­el­ler­ne, « sag­de Tho­mas Frank.

Han af­vi­ste og­så, at han hav­de fl ip­pet ud på spil­ler­ne i pau­sen for at få dem i gang.

» Det sy­nes jeg ik­ke, der var be­hov for. Det har jeg gjort nog­le gan­ge. Men det er nemt at væ­re klog ude­fra og si­ge, at man skal gø­re det ene el­ler det an­det. Jeg vur­de­re­de, at vi skul­le ha­ve ro. Vi skul­le ha­ve af­stemt det bed­re, « sag­de Brøndby- træ­ne­ren, der umid­del­bart ik­ke pøn­se­de på en straff eak­tion, hvor fl ere spil­le­re vil­le væ­re ude af start­for­ma­tio­nen, når Brøndby på søn­dag mø­der Sønderjyske.

» Nu skal vi li­ge løft e spil­ler­ne, og så ser jeg på det, « for­ma­ne­de Tho­mas Frank.

» Men jeg er slet ik­ke i tvivl om, at vi er der på søn­dag og præ­ste­rer. Det er nog­le helt an­dre for­hold i Su­per­liga­en. Når man har haft en dår­lig præ­sta­tion, er spil­ler­ne oft e klar over, at de skal vi­se no­get an­det, « til­fø­je­de træ­ne­ren, in­den han smut­te­de igen.

Overrasket ke­e­per

Næ­ste og sid­ste mand ude var Martin Al­bre­cht­sen. En af Brønd­bys bed­ste, trods alt.

» Det er al­tid sløjt at ta­be så stort i en vig­tig kamp. Det er på top­pen over skuff el­ser. Jeg ved sgu ik­ke. De er go­de, og vi ram­mer ik­ke vo­res ni­veau, som vi hav­de hå­bet, « sag­de Martin Al­bre­cht­sen slu­kø­ret.

I mod­stan­de­rens lejr hav­de dansk/ sven­ske Ro­bin Ol­sen haft en ro­lig aft en i må­let hos PAOK.

Må­l­man­dens hu­mør var no­get bed­re.

» Jeg er overrasket over det. Det, vi hav­de set på vi­deo, vi­ste et Brøndby- hold, der var bed­re end det her. Det er nok ik­ke så nemt at kom­me her til Græken­land på vo­res hjem­me­ba­ne for­an vo­res fans, « sag­de Ro­bin Ol­sen, som for­ment­lig ser frem til re­tur­kam­pen med sinds­ro.

FRE­DAG 21. AU­GUST 2015

Da­ni­el Ag­ger, Lars­son og Eriks­son, Jo­han El­man­der og Tho­mas Frank re­a­ge­rer på ne­der­la­get.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ol­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.