En græsk tragedie

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 - Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

HØRT I THE­S­SA­LO­NIKI: ’ PAOK har et bed­re hold.’ ’ The­s­sa­lo­niki er et van­vit­tigt svært sted at spil­le.’ ’ Den græ­ske liga er bed­re end den dan­ske.’

Oven­stå­en­de er i grove træk blot tre af de ’ und­skyld­nin­ger’, der i mi­nut­ter­ne eft er gårs­da­gens græ­ske tragedie, røg ud af mun­den på Brønd­bys spil­le­re og træ­ner Tho­mas Frank.

In­drøm­met, de blå- gu­le er­kend­te og­så, at de ik­ke ’ var der fra start’ og at ’ in­gen spil­le­re ram­te da­gen’. De klas­si­ske kli­chéer eft er et ne­der­lag, kort sagt.

Men kli­chéer og und­skyld­nin­ger dæk­ker ik­ke det ne­der­lag, Brøndby løb ind i aft es. Det for­kla­rer ik­ke den skyg­ge af yd­my­gel­se, der blev ka­stet over klub­ben og dansk fod­bold i den græ­ske hav­ne­by.

For ja, selv­føl­ge­lig var græker­ne go­de, og den kulis­se, Brøndby blev mødt med, var bå­de vold­som og skræm­men­de. Men lad os sæt­te det en smu­le i per­spek­tiv. Frank Ar­ne­sens PAOK er ik­ke et eu­ro­pæ­isk top­hold. DET VAR BRØNDBY- SPIL­LER­NES elen­dig­hed, der fi k et græsk hold til at lig­ne FC Bar­ce­lo­na og en re­ser­ve­spil­ler på det slo­vaki­ske lands­hold til at lig­ne Lio­nel Mes­si.

Brøndby le­ve­re­de en af de dår­lig­ste dan­ske præ­sta­tio­ner i Eu­ro­pa i man­ge år. Selv om Tho­mas Frank, der på pa­pi­ret er til­hæn­ger af det of­fen­si­ve spil, for an­den eu­ro­pæ­i­ske ude­kamp i træk hav­de sat sit hold op til at spil­le pinds­vi­ne­fod­bold, val­se­de græker­ne igen­nem den blå- gu­le de­fen­siv, som dan­se­de de zor­ba på den lo­ka­le ta­ver­na.

Franks de­fen­si­ve op- og indstil­ling lig­ne­de et nødråb. For Brøndby- træ­ne­ren har ik­ke til­nær­mel­ses­vis et hold, der kan gø­re sig gæl­den­de i Eu­ro­pa. Hol­det og spil­ler­ne er væ­sent­ligt dår­li­ge­re end bå­de det Es­b­jerg- , det AaB- og det FCK- hold, Dan­mark har haft med i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil de se­ne­ste år.

Men det for­kla­rer ik­ke, hvor­for Brøndby- træ­ne­ren gem­mer sin far­lig­ste mand og kon­tr­a­spil­ler, Te­emu Puk­ki, væk på en kant – el­ler hvor­for han stil­ler med en cen­tral midtbane uden én ene­ste bold­spil­ler. Alt det­te i en kamp, hvor han ved, hans hold kom­mer un­der et mas­sivt pres.

Franks valg kan gro ud af to ting. En­ten ryster han på hån­den – el­ler og­så har han ik­ke de spil­le­re, han skal bru­ge til den ty­pe fod­bold, han vil ha­ve sit hold til at spil­le. Ét er sik­kert. Det ser ik­ke godt ud på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, hvor man er uen­de­ligt langt fra at væ­re dér, hvor man kva­li­tets­mæs­sigt øn­sker at væ­re.

Hol­det har ik­ke løft et sig det se­ne­ste år, afk la­rin­gen mang­ler, og de un­ge spil­le­re er ik­ke ble­vet næv­ne­vær­digt bed­re. Den slags må Tho­mas Frank ta­ge på sig. MANG­LER FRANK IN­SPIRA­TION, kan han kig­ge mod FC Midtjylland. Her ved spil­ler­ne, hvad de skal, hol­det vok­ser bå­de som hel­hed og til en­kel­te op­ga­ver – og imens bli­ver en spil­ler som an­fø­rer Erik Svi­at­chen­ko ba­re bed­re og bed­re.

FC Midtjylland hvi­ler på det, der for no­get nær al­le an­dre dan­ske klub­ber er et mis­un­del­ses­vær­digt fun­da­ment. Der­for kan de dril­le selv hold, der på pa­pi­ret bur­de væ­re klas­ser bed­re.

Riza Dur­mi­si må en tur i græs­set ef­ter en nær­kamp med en PAOK- spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.