Midtjy­ske mand­folk

FC Midtjylland sik­re­de sig et frem­ra­gen­de ud­gangs­punkt før re­tu­ro­p­gø­ret mod Pre­mi­er League- klub­ben Sout­hamp­ton, da midtjy­der­ne fi k 1- 1 i den en­gel­ske hav­ne­by

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 -

FRE­DAG 21. AU­GUST 2015

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL. Erik Svi­at­chen­ko. Den un­ge, ta­lent­ful­de midt­stop­per, der drøm­mer om net­op Pre­mi­er League, spil­le­de sig ud på den stør­ste sce­ne, hvor han bar an­fø­rer­bin­det. Han var frem­ra­gen­de.

Svi­at­chen­ko vil­le nok ha­ve væ­ret glad for 0- 0 ved pau­sen. Men det blev end­nu bed­re. Hi­sto­ri­en var næ­sten al­le- re­de skre­vet på for­hånd. Tim Sparv har en for­tid på net­op Sout­hamp­tons aka­de­mi, og han skul­le vi­se sig at væ­re godt sko­let. Kort før pau­sen faldt bol­den ned for fød­der­ne af fi nnen. En frem­ra­gen­de, fl ad af­slut­ning se­ne­re var FC Midtjylland på vej mod sen­sa­tio­nen. 1- 0.

Ved ud­mun­din­gen af fl o- den It­chen ved Sout­hamp­tons bred­der ik­ke langt fra der, hvor det ver­den­skend­te skib Ti­ta­nic be­gav sig ud på sin sag­noms­pund­ne og tragi­ske jom­fru­rej­se, blev Midtjylland sat un­der pres.

Mands­mod, vil­je og fi ght

Sout­hamp­tons Ste­ven Caul­ker fi k an­nul­le­ret et mål i be- gyn­del­sen af an­den halv­leg. Lyd­ni­veau­et steg fra hjem­me­hol­dets fans. De vil­le ha­ve mål. Og det fi k de. Kian Hansen fi k ufor­va­ren­de be­gå­et et straff es­park, som Jay Rod­ri­gu­ez ud­nytt­te­de til 1- 1.

Men i ste­det for at fal­de sam­men kæm­pe­de Midtjylland vi­de­re. Jo­han Da­hlin hev årets red­ning frem, mens fl ere af spil­ler­ne fi k kram­pe af ud­mat­tel­se.

For de er krej­ler­ne, dem med de po­mpø­se ud­mel­din­ger og tro­en på, at de er først med al­ting. Det er dem, der fi k 1- 1 i Sout­hamp­ton med mands­mod, vil­je og fi ght. Dem, der må­ske er på vej i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil. Så fi k I den om FC Midtjylland.

FC Midtjylland greb Eu­ro­pa League- chan­cen mod Sout­hamp­ton og har et godt ud­gangs­punkt før reut­r­kam­pen i Her­ning på tors­dag. 1- 1 slut­te­de før­ste kamp i af­tes, hvor Tim Sparv med en for­tid i Sout­hamp­ton stod for den dan­ske scor­ing. Fo­to: Action Ima­ges, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.