’ Stram op’ ’’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har tabt og tabt, men med US Open li­ge om hjør­net skal for­men gen­fin­des snart

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKIDT STI­ME Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk Matt Cro­nin

Woz­ni­a­cki har vir­ke­lig brug for at vin­de et par kam­pe for at gen­vin­de no­get selv­til­lid

» WTA snak­ker he­le ti­den om, at spil­ler­ne skal væ­re ra­ske, vi skal væ­re på vo­res bed­ste ni­veau he­le ti­den, og det skal væ­re hårdt for os. Det er me­get godt, men sand­he­den er, at de pres­ser dig til at spil­le når som helst, og det er ik­ke okay, når du ik­ke fø­ler dig 100 pro­cent klar. «

Dan­marks bed­ste ten­niskvin­de, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, har haft nog­le svæ­re uger.

Ci­ta­tet oven for er godt en uge gam­melt, ef­ter hun i sin før­ste kamp ved WTA- tur­ne­rin­gen i Tor­on­to hav­de tabt til den blot 18- åri­ge Be­lin­da Ben­cic. Det var an­den tur­ne- ring i træk, at dan­ske­ren ik­ke nå­e­de vi­de­re fra sit før­ste op­gør, og nat­ten til tors­dag kun­ne Woz­ni­a­cki fø­je en tred­je tur­ne­ring til sin de­pri­me­ren­de sti­me.

Den­ne gang hed bød­len Vik­to­ria Aza­renka, der i 2015 har væ­ret Woz­ni­a­ck­is on­de ånd og vun­det fi­re gan­ge over hen­de.

Bak­ker for me­get

En rig­tig dår­lig sti­me for Woz­ni­a­cki, der om blot ti da­ge skal i ak­tion ved US Open, hvor hun tid­li­ge­re har præ­ste­ret no­get af sin kar­ri­e­res bed­ste ten­nis.

Den ame­ri­kan­ske ten­nisjour­na­list Matt Cro­nin har fulgt Woz­ni­a­ck­is kar­ri­e­re tæt og me­ner, at Woz­ni­a­cki si­den for­å­ret har væ­ret langt fra sit bed­ste ni­veau.

» På hard court den se­ne­ste må­ned har hen­des ben helt sik­kert væ­ret ska­det, men hun bak­ker he­le ti­den, og in­gen af de go­de spil­le­re er ban­ge for hen­de. Hun er gå­et tilbage i for­hold til sid­ste år, « si­ger han.

Woz­ni­a­cki er ble­vet til­delt et wildcard ved den kom­men­de uges WTA- tur­ne­ring i New Ha­ven, som hun har vun­det fi­re gan­ge tid­li­ge­re i sin kar­ri­e­re. En kærkom­men chan­ce for at få styr på sit spil in­den US Open i New York, me­ner Cro­nin.

» Woz­ni­a­cki har vir­ke­lig brug for at vin­de et par kam­pe for at gen­vin­de no­get selv­til­lid. Ved sid­ste års US Open spil­le­de hun uden tvivl vir­ke­lig godt og nå­e­de fi­na­len, og hun fø­ler sig godt til­pas i New York, « si­ger Matt Cro­nin og fort­sæt­ter:

» Hun for­tal­te mig for et par uger si­den, at hun men­te, hun hav­de en god chan­ce for at vin­de US Open, og det er en vir­ke­lig god, po­si­tiv at­ti­tu­de. Men hvis hun ik­ke for­bed­rer sit spil, bli­ver det ik­ke ak­tu­elt. «

Sur over at skul­le spil­le

Woz­ni­a­ck­is vre­de ud­brud ef­ter sit exit i Cin­cin­na­ti blev dæk­ket på man­ge in­ter­na­tio­na­le me­di­er, som men­te, at det var tegn på fru­stra­tion hos dan­ske­ren ef­ter fle­re skuf­fen­de resultater. Den tolk­ning af­vi­ser Cro­nin ik­ke, men han me­ner, at Woz­ni­a­cki selv var skyld i, at det var kom­met der­til.

» Jeg tror, ’ Ca­ro’ var sur over, at hun skul­le spil­le i Tor­on­to med et ska­det ben, og må­ske skul­le hun hel­ler ik­ke ha­ve spil­let. Men hun gjor­de det, for­di hun ik­ke vil­le ha­ve en bø­de el­ler be­kym­re sig om bø­de­ns stør­rel­se. Ma­ria Sha­ra­pova trak sig fra tur­ne­rin­gen i Cin­cin­na­ti og fik en bø­de, men hun var li­geg­lad med, hvor man­ge pen­ge det dre­je­de sig om, hun vil­le ba­re ik­ke ta­ge ri­si­ko­en. Det var dét, ’ Ca­ro’ skul­le ha­ve gjort: ik­ke be­kym­re sig om pen­ge­ne og væ­re sik­ker på, at hen­des krop er 100 pro­cent i or­den. «

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er i New Ha­ven fo­re­lø­bigt tred­je­se­e­det.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har brug for no­get suc­ces. og det kan pas­sen­de kom­me i New Ha­ven. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.