DEPRIMERA Fans af La Liga må kig­ge langt eft er Mes­si, Ro­nal­do og al­le de an­dre stjer­ner på skær­men i den­ne sæ­son. In­gen dan­ske tv- ka­na­ler har nem­lig sik­ret sig ret­tig­he­der­ne til at vi­se La Liga

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LA LIGA To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

Tryk­ker du for­vent­nings­fuldt over på Ka­nal8 el­ler Eu­rosport i aft en kl. 20.30 for at se den span­ske sæ­son­pre­mi­e­re, ven­ter der en slem skuff el­se. I ste­det for top­fod­bold fra den Ibe­ri­ske halvø vi­ser ka­na­ler­ne i ste­det Bun­des­liga og ten­nis.

Kanalernes ret­tig­he­der til at vi­se La Liga er nem­lig ud­lø­bet eft er sid­ste sæ­son, og end­nu har in­gen tv- sta­tio­ner i Dan­mark sik­ret sig ret­tig­he­der­ne for den­ne sæ­son. Sæ­son­pre­mi­e­ren er i aft en, når Mi­cha­el Kro­hnDe­hlis Se­vil­la mø­der Malaga.

Det er sel­ska­bet MP & Silva, der ejer ret­tig­he­der­ne til La Liga, og sel­ska­bet kan selv be­stem­me, hvad det skal ko­ste at sen­de spansk fod­bold på dansk tv. De mest op­lag­te kø­be­re i Dan­mark er SBS Di­scove­ry, der vi­ste La Liga sid­ste sæ­son, MTG ( Vi­a­sat) el­ler TV2 Sport.

Lange ud­sig­ter

Hos SBS Di­scove­ry ser det dog ik­ke ud til, at man sen­der La Liga- bold fra i dag:

» Vi vil ger­ne kun­ne vi­se spansk fod­bold, og vi har dis­ku­te­ret med sæl­ger­ne af ret­tig­he­der­ne, men det er ik­ke lyk­ke­des at bli­ve eni­ge, da de selv­føl­ge­lig vil ha­ve mest mu­ligt for va­ren. Det er et godt spørgs­mål, om vi kom­mer til at vi­se La Liga i den­ne sæ­son, « si­ger An­ders An­ton­sen, øko­no­mi- og drift schef hos SBS Di­scove­ry.

TV2 Sport har hel­ler ik­ke sik­ret sig ret­tig­he­der­ne til La Liga, og det er der fl ere grun­de til.

» Vi har selv­føl­ge­lig in­ter­es­se i at vi­se Re­al Madrid og FC Bar­ce­lo­nas kam­pe, men re­sten af liga­en er min­dre at­trak­tiv for os. Vi har et dansk fo­kus på ka­na­len, og vi vil In­gen dan­ske tv- sta­tio­ner har valgt at kø­be ret­tig­he­der­ne til dis­se to her­rers kam­pe i den­ne sæ­son. Fo­to: AFP og­så ger­ne sen­de badminton og an­dre sports­gre­ne, hvor dan­ske­re gør sig gæl­den­de. Det er langt vig­ti­ge­re for os end for ek­sem­pel en kamp mel­lem Ge­ta­fe og Mála­ga, og vi vil ik­ke ba­re sen­de fod­bold for fod­bol­dens skyld. Vi har haft mø­de med ret­tig­heds­ha­ver­ne, men det er ik­ke endt med en aft ale. Det for­sø­ger vi hel­ler ik­ke læn­ge­re på at få, « si­ger sport­s­chef på TV2 Sport, Fre­de­rik Lau­e­sen.

Det har desvær­re ik­ke væ­ret mu­ligt at ind­hen­te en kom­men­tar fra MTG ( TV3+ og TV3 Sport) om ka­na­ler­ne kom­mer til at sen­de spansk fod­bold i den­ne sæ­son.

Tv- ka­na­ler­ne skal skyn­de sig, hvis de vil sen­de La Liga fra før­ste fl øjt, da den span­ske sæ­son som tid­li­ge­re nævnt be­gyn­der i aft en. Men hos SBS Di­scove­ry lig­ger en løs­ning ik­ke li­ge om hjør­net, og even­tu­el­le for­hand­lin­ger kan fort­sæt­te ind i den span­ske sæ­son. » Jeg hå­ber, vi bli­ver eni­ge, men man kan og­så si­ge, at ret­tig­he­der­ne bli­ver min­dre værd, hvis sæ­so­nen går i gang, uden at no­gen på det skan­di­na­vi­ske mar­ked har sik­ret sig mu­lig­he­den for at vi­se La Liga, « si­ger An­ders An­ton­sen.

In­gen Zla­tan el­ler Pog­ba

Den fran­ske Li­gue 1 er gå­et i gang, og den ita­li­en­ske Se­rie A be­gyn­der på i mor­gen. Men fans af Zla­tan Ibra­him­ovic og Paul Pog­ba skal ik­ke umid­del­bart skæ­ve mod TV2 Sport el­ler SBS Di­scove­ry for at se stjer­ner­ne. TV2 Sport me­ner ik­ke, liga­er­ne er at­trak­ti­ve, og for SBS Di­scove­ry er liga­er­ne ik­ke så højt pri­o­ri­te­ret i for­hold til liga­er som Bun­des­liga­en og Pre­mi­er League:

» Vi er ik­ke in­ter­es­se­re­de i at vi­se fransk fod­bold, og Se­rie A ik­ke er vo­res hø­je­ste pri­o­ri­tet. De to liga­er kom­mer hel­ler ik­ke til at ud­skift e La Liga på vo­res ka­na­ler. Vi sy­nes, at vi har et godt ud­bud i for­vej­en, « si­ger An­ders An­ton­sen.

Hvis tv- se­e­re fryg­ter ik­ke at kun­ne se Mes­sis snæv­re dri­blin­ger el­ler Ro­nal­dos vil­de fris­park på skær­men, kan de dog be­ro­li­ge sig selv med, at stjer­ner­ne og­så spil­ler med i Champions League, som bli­ver på vist på dansk tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.