Ki­mi kva­ser Ke­vins drøm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA/ Jens Nørgaard Lar­sen

FER­RA­RI HAR OVER­RA­SKEN­DE valgt at fort­sæt­te med Ki­mi Räik­kö­nen i 2016. Det er over­ra­sken­de, for­di fi nnen bå­de sid­ste år ( med Fer­nan­do Alonso) og i år ( med Se­ba­sti­an Vet­tel) har væ­ret mar­kant sva­ge­re end sin team­kam­me­rat, og den slags har man som re­gel ik­ke den store tå­l­mo­dig­hed med i Ma­ra­nel­lo.

Jeg er da og­så sik­ker på, at Räik­kö­nen kun er en mid­ler­ti­dig løs­ning. Valt­te­ri Bot­tas, som er den op­lag­te afl øser for Räik­kö­nen, er nem­lig bun­det til sit nu­væ­ren­de team, Wil­li­ams, for 2016. Men al­ting er til salg i For­mel 1, og Wil­li­ams med­del­te for ny­lig Fer­ra­ri­le­del­sen, at en be­ske­den check på an­gi­ve­ligt cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner kun­ne få dem til at glem­me de­res 2016- op­tion på fi nnen. Selv­om Fer­ra­ri har det stør­ste bud­get i For­mel 1, var det li­ge i over­kan­ten - ik­ke mindst for­di den genop­byg­nings­plan, man er i gang med, i al­le til­fæl­de først skal top­pe i 2017. Til den tid er Bot­tas ’ gra­tis’ i for­hold til Wil­li­ams og den an­den bej­ler til Räik­kö­nens sæ­de, purun­ge Max Ver­stap­pen, er et år læn­ge­re in­de i sin For­mel 1- kar­ri­e­re og der­for nem­me­re at be­døm­me. DER­FOR ER RÄIK­KÖ­NENS kon­trakt­for­læn­gel­se nok over­ra­sken­de, men den rum­mer og­så en in­dre lo­gik.

Og så svæk­ker den desvær­re og­så Kevin Magnus­sens håb om et For­mel 1- co­me­ba­ck.

Hvis Fer­ra­ri hav­de sendt Räik­kö­nen ud i kul­den og i ste­det hy­ret Bot­tas al­le­re­de nu, hav­de det sat gang i en stør­re kø­rer­ro­ka­de. Det le­di­ge Wil­li­ams- sæ­de hav­de væ­ret en mu­lig­hed for dan­ske­ren, og jeg er sik­ker på, at der har væ­ret kon­takt mel­lem det en­gel­ske team og Magnus­sens bag­land hen over som­me­ren. Hvor se­ri­øst det har væ­ret, er umu­ligt at si­ge, for den slags ’ for­hand­lin­ger’ er oft e et spil for gal­le­ri­et. Hvor dyg­ti­ge Magnus­sens folk har væ- ret i det spil, er svært at vur­de­re, men den snu Wil­li­ams- le­del­se har utvivl­s­omt brugt den dan­ske in­ter­es­se til at sæt­te Bot­tas, hans team­kam­me­rat, Fe­lipe Mas­sa, og de to køreres med­brag­te sponso­rer un­der pres. NU TY­DER ALT på, at Wil­li­ams fort­sæt­ter med Bot­tas og Mas­sa, og det luk­ker ik­ke kun dø­ren til det en­gel­ske team for Magnus­sen - det ser og­så ud til at øde­læg­ge hans chen­cer hos For­ce In­dia. Hvis Bot­tas var gå­et til Fer­ra­ri, var Magnus­sen ik­ke den mest op­lag­te kan­di­dat til det le­di­ge Wil­li­ams- sæ­de. Le Mans- vin­der Ni­co Hül­ken­berg blev op­fat­tet som den lo­gi­ske afl øser for Bot­tas, og det hav­de så fri­gjort et sæ­de hos For­ce In­dia, som Magnus­sen tid­li­ge­re har væ­ret tæt på. MED RÄIK­KÖ­NEN PÅ plads hos Fer­ra­ri er kø­rer- karrusellen gå­et ned i om­drej­nin­ger. Bot­tas bli­ver sand­syn­lig­vis hos Wil­li­ams og Hül­ken­berg hos For­ce In­dia, og der­med for­svin­der Magnus­sens op­lag­te al­ter­na­ti­ver til McLaren. Der­med er hans for­hand­lings­po­si­tion svæk­ket be­ty­de­ligt.

Med en ubry­de­lig kon­trakt med Fer­nan­do Alonso og op­tio­ner på Magnus­sen, Jen­son But­ton og Stoff el Van­do­or­ne for 2016 har McLaren- le­del­sen in­gen grund til at skyn­de sig med de­res kø­rer- valg til 2016.

Der­for: Ki­mi Räik­kö­nens nye Fer­ra­ri- kon­trakt har ma­let Kevin Magnus­sen og co. op i et hjør­ne.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Da Ki­mi Räik­kö­nen for­læn­ge­de sin af­ta­le med Fer­ra­ri, var det dår­ligt nyt for Kevin Magnus­sen ( indsat).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.