KJELDSEN SVÆ­VE­DE M

Den dan­ske gol­f­ve­te­ran er ef­ter før­ste­da­gen af Ma­de in Den­mark pla­ce­ret på en delt fjer­de­plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TILSKUERHJÆLP Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Bli­ver det til dansk sejr i årets ud­ga­ve af Eu­ro­pe­an Tour- golf­tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark?

Må­ske!

I hvert fald fik Sø­ren Kjeldsen po­si­tio­ne­ret sig for­nuf­tigt, da han gik de før­ste 18 hul­ler i 66 slag og der­med de­ler fjer­de­plad­sen ef­ter den før­en­de trio David Hor­sey, Oli­ver Farr og Paul Lawrie med hen­holds­vis tre, to og et slag fær­re.

» Desvær­re ind­led­te jeg run­den med nervøs ener­gi. Men den ene­stå­en­de op­bak­ning, som pu­bli­kum gav mig på ’ Him­mer­land Hill’, gjor­de mig på run­dens re­ste­ren­de hul­ler nær­mest svæ­ven­de, « sag­de Sø­ren Kjeldsen og til­fø­je­de:

» Det er umu­ligt at sva­re på, om jeg frem til fi­na­le­da­gen på søn­dag kan fort­sæt­te på sam­me hø­je spil­le­mæs­si­ge ni­veau. Nor­malt ple­jer jeg at fo­re­træk­ke van­ske­li­ge for­hold at spil­le un­der. Men i dag var al­ting per­fekt med sol og kun lidt vind. «

Sø­ren Kjeldsen fo­ku­se­re­de ef­ter sin ind­le­den­de run­de og­så på tur­ne­rin­gens stem­ning og at­mos­fæ­re.

» Den er ene­stå­en­de. Al­le spil­le­re er vil­de med at del­ta­ge. Jeg har del­ta­get ved fle­re ma­jor- tur­ne­rin­ger, der over­ho­ve­det ik­ke kan mat­che det, vi op­le­ver her. Dan­sker­ne har vir­ke­lig ta­get den­ne tur­ne­ring til sig, « sag­de Sø­ren Kjeldsen.

In­tet af­gjort

Den før­en­de eng­læn­der, David Hor­sey, ro­ste og­så tur­ne­rin­gen til sky­er­ne.

» Jeg delt­og og­så i Ma­de in Den­mark i fjor. Men den­ne gang er bå­de ba­ne- og vej­r­for­hold ble­vet end­nu bed­re. Det er helt klart en af mi­ne ynd­lings­tur­ne­rin­ger. Pu­bli­kum ska­ber en ma­ge­løs stem­ning, « sag­de David Hor­sey, der med sin run­de på 63 slag slet­te­de Brad­ley Dred­ges ba­ne­re­kord.

» Det gik langt bed­re, end jeg hav­de for­ven­tet. Nu kryd­ser jeg fin­gre for, at jeg kan fast­hol­de for­men frem til fi­na­ler­un­den, « sag­de David Hor­sey

et har den er­far­ne dan­ske gol­f­stjer­ne Tho­mas Bjørn dog svært ved at fo­re­stil­le sig, at han gør.

» En golf­tur­ne­ring af­gø­res al­drig på før­ste­da­gen. Der mang­ler sta­dig 54 hul­ler. Så der kan nå at ske rig­tig me­get. Man har før set min­dre pro­fi­le­re­de spil­le­re le­ve­re en stærk førster­un­de og der­ef­ter gå helt ned, « sag­de dan­ske­ren, der med en run­de to slag un­der par må la­de sig nø­je med en me­re be­ske­den placering som delt nr. 29.

» Det var po­si­tivt, at mi­ne dri­ves fun­ge­re­de fint. På den­ne ba­ne er det vig­tigt. Men mit spil fun­ge­re­de ik­ke 100 pro­cent. Spe­ci­elt i be­gyn­del­sen af run­den gik tin­ge­ne ik­ke helt, som jeg kun­ne ha­ve øn­sket mig. Det er som om, at jeg i øje­blik­ket ik­ke helt sto­ler på mit spil, « sag­de Tho­mas Bjørn, der men­te, at pu­bli­kums hyl­dest til Sø­ren Kjeldsen på ’ Him­mer­land Hill’ var fortjent.

» Han har gen­nem åre­ne gjort rig­tig me­get for dansk golf, og så er han sam­ti­dig en god kam­me­rat, « sag­de Tho­mas Bjørn, der næp­pe får pro­ble­mer med at spil­le sig vi­de­re til we­e­ken­dens fi­na­ler­un­der.

Den mas­si­ve støt­te fra de man­ge til­sku­e­re til Ma­de in Den­mark hjalp Sø­ren Kjeldsen med at ven­de en dår­lig start til en god run­de, der be­ty­der, at den dan­ske ve­te­ran er med helt frem­me på en delt fjer­de­plads ef­ter før­ste run­de. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.