CULTS FREM­TID SIK­RET

Dansk cy­kel­sports fl agskib, Cult Ener­gy, fu­sio­ne­rer med ty sk hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ PLADS Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Det dan­ske Pro Con­ti­nen­tal- hold Cult Ener­gy Pro Cycling har få­et frem­ti­den på plads.

I går for­mid­dag be­kræft ede hol­dets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Lars Klausen, på et pres­se­mø­de, at man og­så i 2016 vil kø­re på det næst­hø­je­ste ni­veau, for­di en aft ale om en fu­sion er kom­met på plads med Team Stöl­ting. Aft alen sik­rer, at det pro­fes­sio­nel­le hold sta­dig vil hol­de til i Dan­mark og ha­ve dansk li­cens.

» Det har væ­ret et kæm­pe ar­bej­de. Og mar­kant svæ­re­re, end vi hav­de fo­re­stil­let os, « si­ger Lars Klausen til TV2 Sport.

Han får nu et hold, som går fra at væ­re luk­nings­tru­et til at for­stær­ke sig.

» Jeg tror, vi får et mar­kant stær­ke­re cy­kel­hold. Før­ste sæ­son som pro­fes­sio­nelt hold er over­stå­et. Folk skul­le li­ge væn­ne sig til det. Nu har vi en tre­årig aft ale, så nu kan der kom­me fo­kus på det sport­s­li­ge. Det gi­ver ro på, « for­kla­rer Lars Klausen.

En fu­sion med det ty­ske cy­kel­hold Team Stöl­ting sik­rer, at Cult Ener­gy fort­sat vil væ­re at fin­de på lan­de­ve­je­ne de kom­men­de sæ­so­ner. Fo­to: Tho­mas Sjørup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.