Meldt for ra­cis­me

Dan­sker­nes Par­ti po­li­ti­an­mel­der Pe­ter Aal­bæk for at kal­de dan­ske­re ’ gri­se­far­ve­de’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ØF, ØF

Den far­ve­ri­ge fi lm­pro­du­cent, Pe­ter Aal­bæk, er fre­dag ble­vet po­li­ti­an­meldt.

Bag an­mel­del­sen står Dan­sker­nes Par­ti, der me­ner, at Zen­tro­pa- che­fen klart over­træ­der ra­cis­me­pa­ra­graff en, når han i en ræk­ke in­ter­view har brugt til­lægs­or­det ’ gri­se­far­ve­de’ om dan­ske­re.

Bag­grun­den for den ud­ta­lel­se er, at Zen­tro­pa fre­dag kun­ne off ent­lig­gø­re, at man i sam­ar­bej­de med fi lmin­struk­tø­ren Ma­ny­ar Parwa­ni er på vej med en spil­le­fi lm, der skil­drer det dra­ma­ti­ske døgn tilbage i fe­bru­ar, hvor Dan­mark blev ramt af et ter­r­or­an­greb.

Vil­le af­vi­se ’ gri­se­far­ve­de’

Som nav­net in­di­ke­rer, har Parwa­ni en an­den et­nisk bag­grund end dansk, og det var en år­sa­ger­ne til, at Pe­ter Aal­bæk var lyd­hør over for idéen, for­tæl­ler han til Ber­ling­s­ke.

» Jeg vil­le ha­ve af­vist det blankt, hvis det var en ban­de gri­se­far­ve­de kunst­ne­re, der vil­le for­tæl­le det her, men når en ban­de bru­ne men­ne­sker hen­ven­der sig med in­ten­tio­ner om at for­tæl­le net­op den­ne her hi­sto­rie, så er min nys­ger­rig­hed vakt, « si­ger Pe­ter Aal­bæk til Ber­ling­s­ke.

Og den ud­ta­lel­se er fal­det Dan­sker­nes Par­ti for bry­stet, hvor par­ti­le­der Da­ni­el Carlsen kal­der sa­gen for ’ klok­ke­klar’:

» Jeg me­ner slet ik­ke, der kan væ­re tvivl om, at Pe­ter Aal­bæk skal døm­mes eft er gæl­den­de lov. Tid­li­ge­re er der fal­det dom for ud­ta­lel­sen ’ Du lig­ner en abe’, for­di det var en ne­ga­tivt la­det sam­men­lig­ning med dyr. Det sam­me er til­fæl­det, når Pe­ter Aal­bæk el­ler an­dre danskfj endt­li­ge per­son­lig­he­der kal­der dan­sker­nes kulør for ’ gri­se­far­vet’, « si­ger Da­ni­el Carlsen i en pres­se­med­del­el­se på par­tiets hjem­mesi­de.

» Hvis ik­ke han døm­mes, så er det juri­disk hyk­le­ri af vær­ste skuff e, « kon­sta­te­rer par­ti­le­de­ren.

Vil te­ste yt­rings­fri­he­den

Par­ti­et har ik­ke lagt skjul på, at det er stor mod­stan­der af den ra­cis­me­pa­ra­graf, der iføl- ge par­ti­et be­græn­ser yt­rings­fri­he­den. Men når den er der, kan man li­ge­så godt te­ste, om den og­så be­skyt­ter mod danskfj endt­li­ge ud­ta­lel­ser, ræ­son­ne­rer Da­ni­el Carlsen:

» Hvis man skal straff es for frem­med­fj endt­li­ge ud­ta­lel­ser, så skal man og­så straff es for danskfj endt­li­ge ud­ta­lel­ser. Vi er mod­stan­de­re af ra­cis­me­pa­ra­graff en, for­di den ind­skræn­ker yt­rings­fri­he­den, men når den er der, så me­ner vi, at det er re­le­vant at få te­stet, om den og­så be­skyt­ter mod danskfj endt­li­ge ud­ta­lel­ser, « si­ger han.

Film­pro­du­cent Pe­ter Aal­bæk ple­jer ik­ke at vi­ge tilbage fra kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser. Så­le­des hel­ler ik­ke i Ber­ling­s­ke, hvor han for­kla­rer, at han vil­le ha­ve af­vist ’ en ban­de gri­se­far­ve­de kunst­ne­re’ til at pro­du­ce­re en film om ter­r­or­an­gre­bet i København i fe­bru­ar. Or­det ’ gri­se­far­ve­de’ om dan­ske­re er fal­det Dan­sker­nes Par­ti for bry­stet i en grad, så par­ti­et har meldt Pe­ter Aal­bæk til po­li­ti­et. Ar­kiv­fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.