Aal­bæk ta­ger det køligt

BT - - NYHEDER -

OKAY

» Jeg er selv gri­seav­ler af Guds nå­de, og jeg er og­så dan­sker. Jeg sy­nes ba­re, at jeg kun­ne se en vis lig­hed. Men her i Dan­mark kan en­hver jo po­li­ti­an­mel­de al­le mu­li­ge for alt mu­ligt. Det er da og­så okay. Og så er det op til

dom­sto­le­ne at be­hand­le sa­gen, « si­ger fi lm­pro­du­cent Pe­ter Aal­bæk til Ek­stra Bla­det. Dan­sker­nes Par­ti ind­gav an­mel­del­sen om ra­cis­me ved Østjyl­lands Po­li­ti i går.

I går lag­de en vit­tig sjæl en op­mun­tring til Pe­ter Aal­bæk, i fald der kom­mer en rets­sag ud af an­mel­del­sen mod ham. Ved­kom­men­de min­de­de om, at tid­li­ge­re præ­si­dent i Sydafrika Nel­son Man­dela en gang stod an­kla­get for ter­ror un­der apart­heid- sty­ret. Da spurg­te den ( hvi­de) dom­mer hån­ligt Man­dela, hvor­for ’ I kal­der jer sor­te, når I jo fak­tisk er bru­ne’? Her­til sva­re­de Nel­son Man­dela: ’ Hvor­for kal­der I jer hvi­de, når I i vir­ke­lig­he­den er ly­se­rø­de?’ jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.