Ja, fradrag brem­ser sort ar­bej­de

BT - - DEBAT - MOR­TEN FRIHAGEN

Di­rek­tør, Dansk Hånd­værk

på med kun at fo­ku­se­re på be­skæft igel­se – for fradra­get har nog­le an­dre vig­ti­ge eff ek­ter, blandt an­det i for­hold til sort ar­bej­de og so­ci­al dum­ping. Det har jo en stor sam­funds­mæs­sig vær­di i form af øge­de skat­te­ind­tæg­ter. Vi kan ik­ke ba­re la­ve et sim­pelt lig­heds­tegn mel­lem be­skæft igel­se og de umid­del­ba­re om­kost­nin­ger. Og vi kan kon­sta­te­re, at vo­res med­lem­mer op­le­ve­de et om­sæt­nings­dyk, da fradra­get blev fj er­net. Det kan selv-

VI SKAL PAS­SE

føl­ge­lig skyl­des for­skel­li­ge fak­to­rer, men vi er ik­ke i tvivl om, at ned­læg­gel­sen af hånd­vær­ker­fradra­get har haft en stor be­tyd­ning.

de små- og mel­lem­sto­re hånd­vær­ker­virk­som­he­der, som ar­bej­der på min­dre pro­jek­ter for hr. og fru Jen­sen, og der får vi til­ba­ge­mel­din­ger om, at fradra­get har en be­tyd­ning og er med til at ska­be nog­le ar­bejds­plad­ser lo­kalt. Jeg har ik­ke gran­sket Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets tal, men ta­ler ud fra er­fa­rin­ger­ne, vi kan kon­sta­te­re ud fra til­ba­ge­mel­din­ger.

VO­RES MED­LEM­MER ER HÅND­VÆR­KER­FRADRA­GET VIR­KER I

for­hold til øget be­skæft igel­se, men og­så i for­hold til prak­tik­plad­ser og kam­pen imod sort ar­bej­de. Det, vi kan se og hø­re fra vo­res med­lem­mer, er, at da man ind­før­te fradra­get i 2011, men­te 30 pro­cent af hånd­værks­virk­som­he­der­ne, at det vil­le ha­ve en eff ekt på be­kæm­pel­sen af sort ar­bej­de. I dag er tal­let 60 pro­cent. Det, sam­men­holdt med at hånd­vær­ker­ne ik­ke læn­ge­re får så man­ge hen­ven­del­ser, hvor de bli­ver spurgt, om de vil udføre hånd­værks­ar­bej­de sort. Fradra­get kon­ver­te­rer alt­så sort ar­bej­de til hvidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.