Gravid med den for­ker­te sæd

ME­NER

BT - - DEBAT -

Ifor­å­ret kom fer­ti­li­tets­kli­nik­ken på Rigs­ho­spi­ta­let ef­ter alt at døm­me til at byt­te rundt på sæd­prø­ver, så to kvin­der blev gravi­de med en an­den mand end de­res fa­ste part­ner. HEL­DIG­VIS SKER SÅ­DAN­NE for­byt­nin­ger sjæl­dent, men oft ere end vi hidtil har vidst. BT har i sam­ar­bej­de med Ber­ling­s­ke nu af­dæk­ket seks til­fæl­de af rod med sæd­prø­ver på dan­ske kli­nik­ker, og for det en­kel­te, hå­be­ful­de par, som bræn­den­de øn­sker sig et barn, må op­le­vel­sen væ­re et sandt ma­re­ridt. I mindst et til­fæl­de er fejl­ta­gel­sen først op­da­get eft er føds­len, og en ung, mørklø­det mand med iran­ske ge­ner stod for­le­den frem og for­tal­te om sin trau­ma­ti­ske op­vækst i en blond fa­mi­lie i Ran- ders. » Det her liv hav­de væ­ret bed­re, hvis det ik­ke hav­de væ­ret le­vet, « lød den søn­der­knu­sen­de besked fra 19- åri­ge Marcus. AF­SLØ­RIN­GER­NE SÆT­TER VO­RES til­lid til fer­ti­li­tets­kli­nik­ker­nes sik­ker­hed på prø­ve, og mi­stil­li­den ban­ker for al­vor på, når Rigs­ho­spi­ta­let for­sø­ger at skju­le de præ­ci­se om­stæn­dig­he­der ved de to for­byt­nin­ger, som er sket hos dem. I en pres­se­med­del­el­se med den li­ge lov­lig smar­te over­skrift ’ Fer­ti­li­tets­be­hand­ling er sik­ker’ op­ly­ser ho­spi­ta­let, at der ik­ke kom børn ud af fejl­ta­gel­ser­ne. Men som BT og Ber­ling­s­ke har af­slø­ret, er det langt­fra he­le hi­sto­ri­en. Beg­ge kvin­der fra sa­gen i for­å­ret blev nem­lig gravi­de, men ’ ac­cep­te­re­de’ eft er ’ lange snak­ke’ med Rigs­ho­spi­ta­lets fer­ti­li­tetslæ­ger at ta­ge en for­try­del­se­spil­le. BLEV KVIN­DER­NE RE­ELT pres­set til at afb ry­de de­res svan­ger­skab for at dæk­ke over ho­spi­ta­lets fejl? En uhyr­lig tan­ke, som Rigs­ho­spi­ta­let selv­føl­ge­lig af­vi­ser. Men hvor­for så hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et? Sund­heds­sty­rel­sen og lan­dets fer­ti­li­tets­kli­nik­ker skyl­der svar på, hvad der gø­res for at eli­mi­ne­re ri­si­ko­en for for­byt­nin­ger. kes

Læs ar­tik­ler­ne si­de 8- 9

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.