Nej, Løk­ke le­fl er for de ri­ge­ste

BT - - DEBAT - LARS ANDERSEN

Di­rek­tør, Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd

at ge­nind­fø­re hånd­vær­ker­fradra­get. Fradra­get hav­de må­ske en rolle at spil­le li­ge eft er fi nanskri­sen, hvor sam­fun­det var øko­no­misk i bund, og der mang­len­de job. Det var en form for konjunk­tur­for­an­stalt­ning, da det gik rig­tig dår­ligt. Nu er vi på vej mod bed­re ti­der, så ud fra den be­tragt­ning kan man si­ge, at fradra­get ik­ke læn­ge­re spil­ler no­gen rolle, for det ska­ber ik­ke no­gen ar­bejds­plad­ser.

DET ER FOR­KERT HÅND­VÆR­KER­FRADRA­GET GI­VER BA­RE

pen­ge til de ri­ge­ste, og det er ik­ke en sær­lig hen­sigts­mæs­sig må­de at bru­ge pen­ge­ne på. Du kan trods alt få rig­tig me­get for en 1,1 mil­li­ard kro­ner i ste­det ba­re at gi­ve de ri­ge­ste og de mest ve­lud­dan­ne­de et øko­no­misk til­skud til ren­gø­ring og hånd­værk­sy­del­ser, hvil­ket vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser. Vi skal hu­ske på, at man­ge af de her men­ne­sker vil in­ve­ste­re i ren­gø­rings­hjælp og et nyt ba­de­væ­rel­se al­li­ge­vel, og det er selv­føl­ge­lig en vig­tig del af for­kla­rin­gen på, hvor­for fradra­get ik­ke vil ska­be fl ere ar­bejds­plad­ser. De ri­ge får nu la­vet no­get, de al­li­ge­vel vil­le ha­ve la­vet, med ra­bat el­ler helt kon­kret et skat­te­tilskud. Det ska­ber en død­vægt, hvor men­ne­sker får til­skud til no­get, de al­li­ge­vel vil­le kø­be.

an­dre ud­for­drin­ger, vi hel­le­re bur­de bru­ge pen­ge på. Vi står over for en kamp om, hvor­dan vi skal æn­dre dag­pen­ge­sy­ste­met, hvor man snildt kan in­ve­ste­re nog­le pen­ge. Der­u­d­over kom­mer vi til at mang­le ud­dan­net ar­bejds­kraft , så lad os hel­le­re bru­ge pen­ge­ne på en bed­re ud­dan­nel­ses- el­ler ar­bejds­mar­kedspo­li­tik.

DER ER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.