TRE­KANTS­DRA­MA FOR­U­DE

Kas­se­eft er­syn og S- som­mer­mø­de med en tan­ke på DF Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Den kom­men­de uge teg­ner bå­de Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne linjer­ne op for det po­li­ti­ske eft er­år.

Hvad skal vi for­ven­te af re­ge­rin­gens kas­se­eft er­syn? Der mang­ler pen­ge, og fi nans­mi­ni­ste­ren vil ma­ne til be­sin­dig­hed. Det er al­tid nem­me­re at sam­le fl er­tal om at bru­ge pen­ge end om at fi nde dem. Det gæl­der i sær­lig grad for en lil­le min­dre­tals­re­ge­ring, som må for­ven­te, at der jævn­ligt fi ndes fl er­tal udenom re­ge­rin­gen, men som og­så har brug for at ud­de­le no­get fl æsk for at få par­ti­er­ne truk­ket til for­hand­lings­bor­det. Nog­le par­ti­er vil fo­re­træk­ke små dag­li­ge ser­ve­rin­ger, mens an­dre for­ven­ter store po­r­tio­ner råt kød. Man kun­ne kal­de dem ta­ta­r­par­ti­er­ne. Den grup­pe tæl­ler al­le re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er. Og fi nans­mi­ni­ste­rens op­ga­ve er at få dem al­le sam­men til at spi­se en god po­r­tion hav­re­grød til for­ret.

Hvad skal vi for­ven­te af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes som­mer­grup­pe mø­de? slut­nin­ger, dem over­le­ver man bedst po­li­tisk, jo fl ere man er om at de­le an­sva­ret. Det gæl­der f. eks. dag­pen­ge­spørgs­må­let. For­de­len er og­så, at aft aler­ne står me­re fast og i læn­ge­re tid, end hvis de er ved­ta­get med smal­le for­lig og en stærk po­li­tisk op­po­si­tion mod den løs­ning, der væl­ges – for den slags fø­rer man valg­kamp på

am­ti­dig har S og V er­kendt, at den grad af stra­te­gisk S po­si­tio­ne­ring mod hin­an­den, som især V og S har dyr­ket i 15 år, har væ­ret med til at gø­re Dansk Fol­ke­par­ti så stort. Hvis Løk­ke skal få Ven­stre til at vok­se, skal det væ­re på be­kost­ning af DF. Og hvis Met­te Fre­de­rik­sen skal ska­be grund­lag for en ny S- le­det re­ge­ring, så skal det ske på be­kost­ning af DF. De har den fæl­les ud­for­dring, at en stor del af DFs væl­ge­re har stemt på et mid­ter­par­ti – ik­ke et høj­re­fl øjs­par­ti – og hvis der skal lig­ge så­dan en gi­gant på mid­ten af dansk po­li­tik, så bli­ver af­stan­den for stor mel­lem dem, der vil på­ta­ge sig le­der­ska­bet af Dan­mark på høj­re og ven­stre si­de. De er nødt til at ræk­ke ind over DF og nå hin­an­den. Må­ske kan de der­ved kram­me DF ned i en – med de­res øj­ne – me­re pas­sen­de stør­rel­se.

Hvor læn­ge hol­der det bre­de sam­ar­bej­de? I USA si­ger man, at man har to år til at re­ge­re og to år til at ar­bej­de på sit gen­valg. I Dan­mark har man må­ske lidt læn­ge­re til at re­ge­re, Det gi­ver Met­te Fre­de­rik­sen nog­le go­de år til at po­si­tio­ne­re sig som stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, udtæn­ke et nyt po­li­tisk pro­jekt og se på, hvor­dan hun skal kli­stre den br­ud­te cen­trum- ven­stre al­li­an­ce sam­men igen. Det er en for­del for hen­de. Imens le­ve­rer Løk­ke- re­ge­rin­gen resultater. Det er en for­del for ham.

Hvad kan stå i vej­en for det? S og V har ik­ke fl er­tal ale­ne, og DF skal med i de svæ­re aft aler, hvis S skal med. De vil ik­ke fi nde sig i, at DF kø­rer på fri­hjul. Der­med er der lagt op til et tre­kants­dra­ma mel­lem de tre stør­ste par­ti­er, men de kan ik­ke luk­ke sig om sig selv. De an­dre par­ti­er er sult­ne eft er ind­fl ydel­se – får de den ik­ke, vil de bi­de de store i ha­ser­ne.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.