Hvad vil du stem­me ved EU­fol­ke­af­stem­nin­gen 3. de­cem­ber?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.53 STEM JA! På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.12 STEM NEJ! På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.27 FLE­RE UD­LÆN­DIN­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.36

Nej, vi er al­le­re­de ri­ge­ligt med i EU

Ja,

vi skal kun­ne væ­re med i f. eks. Eu­ro­pol- sam­ar­bej­det

3.603 stem­mer på bt. dk

SKRÆM­ME­KAMPAG­NE

Claus Ron Del­l­gren

Manipulation, løg­ne og skræm­me­bil­le­der skal træk­ke os til tru­get. ’ Stem­mer dan­sker­ne nej, vil Dan­mark ik­ke væ­re med i den fæl­les ter­r­or­be­kæm­pel­se, og det vil må­ske øge ri­si­ko­en for ter­ror,’ for­tæl­ler hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen til BT. Det er fuld­stæn­dig udo­ku­men­te­ret vrøvl og en ren­dyr­ket skræm­me- tak­tik.

Ru­ne Ja­cob­sen

Selv­føl­ge­lig skal vi væ­re med i blandt an­det po­li­ti­sam­ar­bej­det, så vi kan brem­se den græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet.

Frank Chri­sten­sen

Dæle­me nej! Ik­ke fl ere fi kse EUtil­tag. Helst ser jeg, at vi helt for­la­der det eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de.

Cas­per Jo­sep­h­sen Tandrup

’ Hvad EU- afstemningen ik­ke hand­ler om, er ud­læn­din­gepo­li­tik. På det­te om­rå­de over­la­der Dan­mark ik­ke su­veræ­ni­tet til EU.’ Nej, ik­ke end­nu, men hvis vi stem­mer ja, kræ­ver det kun et fl er­tal i Fol­ke­tin­get, som på et se­ne­re tids­punkt øn­sker at æn­dre på det for­be­hold. Og da der er fl est EU- til­hæn­ge­re i Fol­ke­tin­get, ja, så er det kun et spørgs­mål om tid, før det sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.