’’

BT - - DEBAT -

Først og frem­mest at se den nye for­mand – og­så i en ræk­ke op­takt­s­in­ter­view. Met­te Fre­de­rik­sen har væ­ret be­mær­kel­ses­vær­digt fra­væ­ren­de, si­den hun blev valgt som for­mand. Eft er et slid­somt hal­vår, som kul­mi­ne­re­de i valg, re­ge­rings­dan­nel­se og ny S- for­mand, træng­te al­le til fe­rie – ik­ke mindst væl­ger­ne. De hav­de få­et nok. Den nye S- for­mand spild­te der­for ik­ke po­li­tisk ka­pi­tal på at ta­le for dø­ve øren. Men nu har hun op­mærk­som­hed og vil bru­ge den til at is­ce­ne­sæt­te sig selv, sit hold og sit pro­jekt. Man skal dog ik­ke for­ven­te en fem- ret­ters me­nu. Det bli­ver en smags­prø­ve, som skal gi­ve ap­pe­tit på me­re.

Hvor­dan vil de for­hol­de sig til hin­an­den, re­ge­rin­gen og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne? Vi får nog­le gen­si­di­ge be­skyld­nin­ger om at ha­ve skabt for store for­vent­nin­ger i for­hold til, hvad der kan le­ve­res. Men vi vil og­så se op­træk til sam­ar­bej­de. Og det skal man hæft e sig ved. Bå­de i top­pen af S og V er man indstil­let på, at man­ge løs­nin­ger i de kom­men­de år skal fi ndes på en bund af sam­ar­bej­de mel­lem net­op de to par­ti­er. Hvis de for­mår at om­sæt­te in­ten­tio­ner til re­a­li­te­ter, kan det bli­ve en kort, men gyl­den æra for det bre­de sam­ar­bej­de.

Hvor­for? Der er et stort in­ci­ta­ment for beg­ge par­ter til at fi nde sam­men. Der skal træff es svæ­re og ube­ha­ge­li­ge be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.