FOR­BYT­TE­DE S

End­nu en skan­da­le er må­ske un­der op­sej­ling, ef­ter Rigs­ho­spi­ta­let har er­kendt mi­stan­ke om to for­byt­nings­sa­ger

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk me­da@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Julie Kragh jukr@ bt. dk

SÆDSKANDALE

Met­te Da­hl­gaard Hansen ’ En an­den mand er må­ske far til dit barn’, lød be­grun­del­sen til de to kvin­der, der i for­å­ret fik en for­try­del­se­spil­le, mens de var i fer­ti­li­tets­be­hand­ling.

Det er ik­ke den ty­pe pil­ler, man nor­malt be­nyt­ter sig af på fer­ti­li­tets­kli­nik­ker­ne, mens man ven­ter på den lyk­ke­li­ge besked: Du er gravid.

Ik­ke de­sto min­dre er det til­fæl­det på lan­dets stør­ste ho­spi­tal. I for­å­ret gav Rigs­ho­spi­ta­let nem­lig to kvin­der for­try­del­se­spil­ler ef­ter mi­stan­ke om, at fer­ti­li­tets­kli­nik­ken hav­de for­byt­tet sæd­prø­ver. Det vil si­ge, at kvin­der­ne var gravi­de med en an­den mand end de­res part­ner. Og der­u­d­over har Rigs­ho­spi­ta­let ind­be­ret­tet en for­byt­nings­sag fra 2011.

Byt­te­de to kvin­ders æg

Skan­da­len om fer­ti­li­tets­kli­nik­ker­ne be­gynd­te at rul­le i juli må­ned med sa­gen om 19- åri­ge Marcus Vester­gaard Pe­der­sen.

I 1995 blev hans mor be­frug­tet på en pri­vat fer­ti­li­tets­kli­nik, men ik­ke med sit bi­o­lo­gi­ske barn. Kli­nik­ken hav­de nem­lig ved en fejl byt­tet om på to kvin­ders æg, hvil­ket man blev klar over tre må­ne­der in­de i gravi­di­te­ten. De in­for­me­re­de dog al­drig mo­de­ren til Marcus Pe­der­sen om, at hun ik­ke bar sit eget barn. For­æl­dre­ne fik først vis­hed, da de selv un­dre­de sig over, at de­res tre- åri­ge søn ik­ke hav­de sam­me blod ty­pe som dem. Des­u­den er mo­de­ren, der har født Marcus, lys­hå­ret, og selv er Marcus Pe­der­sen mørklø­det og sort­hå­ret.

Fle­re sa­ger

Og nu kan Ber­ling­s­ke og BT i sam­ar­bej­de af­slø­re, at der og­så i to an­dre sa­ger er op­stå­et mi­stan­ke om fejl på Rigs­ho­spi­ta­lets Fer­ti­li­tets­kli­nik.

Den se­ne­ste mi­stan­ke op­stod i april i år. Der­u­d­over har Rigs­ho­spi­ta­let og­så haft en for­byt­nings­sag i 2011, op­ly­ser Sund­heds­sty­rel­sen.

I april var to for­skel­li­ge par i fer­ti­li­tets­be­hand­ling, og som led i be­hand­lin­gen af­le­ve­re­de de to mænd sæd­prø­ver, der blev op­ren­set i Rigs­ho­spi­ta­lets la­bo­ra­to­ri­um. Som det ple­jer at ske.

Det var her, den an­gi­ve­li­ge for­byt­ning fandt sted, som re­sul­te­re­de i, at to kvin­ders æg­cel­ler sand­syn­lig­vis blev be­frug­tet med sæd, der ik­ke var de­res part­ners.

’ Der er in­gen tvivl om, at uop­mærk­som­hed for­år­sa­ge­de om­byt­nin­gen,’ frem­går det af Rigs­ho­spi­ta­lets ind­be­ret­ning til Sund­heds­sty­rel­sen, som Ber­ling­s­ke og BT har få­et ind­sigt i.

’ Sik­ker be­hand­ling’

I en pres­se­med­del­el­se med over­skrif­ten ’ Fer­ti­li­tets­be­hand­ling er sik­ker’ med­del­te Rigs­ho­spi­ta­let tors­dag selv, at der var stor fo­kus på sik­ker­he­den, og at man var be­rørt af sa­gen om Marcus Pe­der­sen, der er re­sul­ta­tet af en for­byt­ning, som fandt sted på en pri­vat fer­ti­li­tets­kli­nik for 20 år si­den.

Der­næst er­kend­te Rigs­ho­spi­ta­let, at der og­så på en af lan­dets mest spe­ci­a­li­se­re­de en­he­der for fer­ti­li­tets­be­hand­ling i Dan­mark er op­stå­et mi­stan­ke om for­byt­nin­ger i to til­fæl­de.

’ In­gen af dis­se hæn­del­ser har ført til, at et barn et ble­vet født,’ lød den af­væb­nen­de konklusion i pres­se­med­del­el­sen.

Ac­cep­te­re­de for­try­del­se­spil­ler

Men hvad pres­se­med­del­el­sen ik­ke næv­ner, er, at be­frugt­nin­gen ak­tivt blev brem­set, da Rigs­ho­spi­ta­let gav kvin­der­ne en form for abort­me­di­cin, som får liv­mo­de­ren til at træk­ke sig sam­men.

’ For at for­hin­dre en mu­lig etab­le­ring af en gravi­di­tet har beg­ge kvin­der ac­cep­te­ret be­hand­ling med an­ti- pro­ge­ste­ron ( en form for for­try­del­se­spil­le),’ ly­der det i ind­be­ret­nin­gen til Sund­heds­sty­rel­sen.

Af hen­syn til tavs­heds­plig­ten om pa­tien­top­lys­nin­ger øn­sker Sø­ren Zie­be, som er kli­nik­chef på Rigs­ho­spi­ta­lets Fer­ti­li­tets­kli­nik, ik­ke at ud­dy­be, om kvin­der­ne i fer­ti­li­tets­be­hand­ling re­elt hav­de lyst til at af­bry­de gravi­di­te­ter­ne.

» Jeg vil ik­ke kom­men­te­re de to sa­ger, for så for­bry­der jeg mig mod pa­tient­tavs­he­den. Men alt, hvad vi gør, gør vi i sam­ar­bej­de og di­a­log med pa­tien­ten. Der sker in­tet, uden vi har lange snak­ke med pa­tien­ter­ne. Jeg kan og­så si­ge, at de to gan­ge, vi har væ­ret ude for det, har vi mødt for­stå­el­se. På beg­ge si­der af bor­det er man me­get ke­de af det. «

Si­den 2007 har Rigs­ho­spi­ta­let ud­ført om­kring 19.000 be­hand­lin­ger.

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015

Rigs­ho­spi­ta­let er­ken­der, at uop­mærk­som­hed var skyld i en an­gi­ve­lig for­byt­ning, og der­ef­ter be­frugt­ning af to kvin­der med sæd, der sand­syn­lig­vis ik­ke kom fra de­res part­ner. Beg­ge blev til­budt og ac­cep­te­re­de for­try­del­se­spil­ler. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.