SÆD PÅ RI­GET Kræ­ver er­stat­ning fra kli­nik for sæds­mut­ter

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015

Bir­ger A. Andersen

Et barn på om­kring syv år er iføl­ge for­æl­dre­ne re­sul­ta­tet af en sæds­mut­ter på den pri­va­te­je­de Dansk Fer­ti­li­tets­kli­nik. Iføl­ge da­gens ud­ga­ve af Ber­ling­s­ke be­søg­te et uden­land­sk par i novem­ber 2007 kli­nik­ken, og i eft er­å­ret 2008 fød­te kvin­den et barn. Eft er føds­len vi­ste det sig dog, at bar­nets blod­ty­pe ik­ke stem­te overens med for­æl­dre­nes.

Par­ret kon­tak­te­de straks Dansk Fer­ti­li­tets­kli­nik, for­di de fryg­te­de, at der var sket en for­byt­ning. Al­li­ge­vel kom der til at gå fi re år, før kli­nik­ken igen hør­te fra bar­nets for­æl­dre.

’ Før­ste gang, vi hø­rer fra par­ret igen, er i ju­ni 2012, hvor vi mod­ta­ger krav om øko­no­misk kom­pen­sa­tion fra man­dens dan­ske ad­vo­kat. (...) Et bi­lag i sa­gen er re­sul­ta­tet af en CGH ( en dna- prø­ve, red.), som si­ger, at mo­de­ren er ge­ne­tisk mor til bar­net, men man­den er ik­ke ge­ne­tisk far,’ står der i kli­nik­kens ind­be­ret­ning til Sund­heds­sty­rel­sen, som Ber­ling­s­ke har få­et ak­tind­sigt i.

Fejl el­ler ut­ro­skab

Er­stat­nings­sa­gen er end­nu ik­ke af­slut­tet. Iføl­ge ind­be­ret­nin­gen til Sund­heds­sty­rel­sen fra 2012 er der tre mu­li­ge for­kla­rin­ger på, hvor­for man­den ik­ke er far til bar­net. I de to før­ste for­kla­rin­ger står kli­nik­ken bag fejl­en – en­ten er to sæd­prø­ver ble­vet for­byt­tet el­ler og­så er man­dens sæd­prø­ve ble­vet ’ foru­re­net’ med en an­den mands sæd. I kli­nik­kens tred­je te­o­ri har kvin­den væ­ret ut­ro.

Tavs­heds­pligt

Kli­nik­chef Ur­su­la Ben­tin- Ley øn­sker iføl­ge Ber­ling­s­ke ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen el­ler kom­men­te­re, hvil­ken af de tre te­o­ri­er hun i dag fi nder mest sand­syn­lig. Hun hen­vi­ser til sin tavs­heds­pligt.

Iføl­ge avi­sen har Sund­heds­sty­rel­sen si­den 2007 i sam­men­lagt seks til­fæl­de få­et un­der­ret­ning om, at dan­ske fer­ti­li­tets­kli­nik­ker har haft mi­stan­ke om, at æg el­ler sæd­cel­ler er ble­vet for­byt­tet.

Marcus Vester­gaard Pe­der­sen er ik­ke født af sin bi­o­lo­gi­ske mor, men der­i­mod af en lys­hå­ret kvin­de med blå øj­ne. Der blev byt­tet om på æg­ge­ne un­der fer­ti­li­tets­be­hand­lin­gen, og Marcus’ bi­o­lo­gi­ske mor er af iransk op­rin­del­se, men han har al­drig kendt hen­de. Det var Marcus’ sag, der sat­te gang i skan­da­len om fer­ti­li­tets­kli­nik­ker­ne. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.