En kvin­de til abort’

BT - - NYHEDER -

Me­re­te Her­mann, der er en­heds­chef i Sund­heds­sty­rel­sen.

» Der er ik­ke reg­ler for, hvor­dan man skal hånd­te­re de eti­ske aspek­ter, som de her sa­ger rej­ser, og hvad der skal gø­res for at lø­se sa­ger­ne, når det sker. Men der er reg­ler for, at man skal gi­ve kvin­der­ne grun­dig in­for­ma­tion og i sam­råd med kvin­der­ne be­slut­te, hvad der skal gø­res. Man kan ik­ke tvin­ge en kvin­de til abort, så det er selv­føl­ge­lig ud fra et in­for- me­ret samtyk­ke, at kvin­der­ne har få­et an­ti- pro­ge­ste­ron, « si­ger Me­re­te Her­mann og un­der­stre­ger:

» Hvis man kom­mer frem til, at det og­så er det, som kvin­den øn­sker, er det helt i or­den. Over­ord­net sy­nes vi, at Rigs­ho­spi­ta­let har hånd­te­ret sa­ger­ne kor­rekt. «

Uheld skal ind­be­ret­tes

Med vævs­lo­ven fra 2007 blev det lov­plig­tigt for fer­ti­li­tets­kli­nik­ker at ind­be­ret­te al­le for­mer for util­sig­te­de hæn­del­ser. Si­den 2007 har Rigs­ho­spi­ta­let ud­ført om­kring 19.000 be­hand­lin­ger, og når der kun er to sa­ger om mu­lig for­byt­ning, så vid­ner det om en høj grad af sik­ker­hed, si­ger kli­nik­chef Sø­ren Zie­be fra Rigs­ho­spi­ta­lets Fer­ti­li­tets­kli­nik.

Om der fi ndes sa­ger fra før 2007, kan han dog ik­ke sva­re på:

» Det kan jeg ik­ke hu­ske. Men jeg kan si­ge, at vi ik­ke vil skju­le no­get som helst. For os hand­ler det om at ha­ve en kul­tur her på kli­nik­ken, som gør, at man tør si­ge, at man er i tvivl.

I man­ge år har jeg sagt til la­bo­ra­to­ri­e­per­so­na­let, at in­gen får tæsk for at la­ve fejl. Men man får tæsk, hvis man ik­ke si­ger det. Vi vil ik­ke ha­ve en kul­tur, hvor man put­ter med det, og vi vil hel­le­re re­a­ge­re en gang for me­get end for lidt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.