Juli blev den var­me­ste må­ned no­gen­sin­de

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KLI­MA

Set her fra de nord­li­ge bred­degra­der kan det fo­re­kom­me en anel­se ko­misk. For mens juli må­ned her­hjem­me først og frem­mest vil bli­ve hu­sket for sit køli­ge og vå­de vejr, så for­holdt det sig tem­me­lig an­der­le­des på re­sten af klo­den.

For­ske­re har så­le­des of­fi­ci­elt ud­råbt juli i år til at væ­re den var­me­ste må­ned må­lt i hi­sto­ri­en. I gen­nem­snit var tem­pe­ra­tu­ren 16,5 gra­der, og den slår der­med de hid­ti­di­ge re­kor­der, der blev sat i 1998 og 2010, skri­ver det ame­ri­kan­ske net­me­die Mas­hab­le.

Iføl­ge Ja­ke Crouch, der er kli­ma­for­sker ved det ame­ri­kan­ske hav- og at­mos­fæ­re­forsk­nings­cen­ter NOAA , be­kræf­ter re­kor­den, ’ hvad vi al­le­re­de ved’:

» Jor­den bli­ver var­me­re, og kli­ma­et bli­ver var­me­re, « si­ger han iføl­ge Mas­hab­le.

De hø­je tem­pe­ra­tu­rer me­nes at ha­ve få­et et yder­li­ge­re skub af kli­ma­fæ­no­me­net El Niño, der i dis­se må­ne­der vok­ser i styr­ke i den tro­pi­ske del af Stil­le­ha­vet.

Af sam­me år­sag spår kli­ma­for­ske­re ved NOAA og­så 2015 go­de chan­cer for at bli­ve det var­me­ste år, si­den man be­gynd­te at må­le tem­pe­ra­tu­rer­ne for om­kring 135 år si­den.

Mens El Niño be­ty­der min­dre for vej­ret på de nord­li­ge bred­degra­der, kan fæ­no­me­net spil­le væ­sent­ligt ind på vej­r­for­hol­de­ne an­dre ste­der på klo­den.

Tør­ke og he­debøl­ge

I øje­blik­ket er Ca­li­for­ni­en ek­sem­pel­vis ramt af en ek­strem tør­ke, mens store de­le af Asi­en og det nord­li­ge Afri­ka li­ge­le­des har væ­ret pla­get af ek­stre­me he­debøl­ger, der al- le­re­de har ko­stet tu­sin­der af men­ne­sket li­vet.

I det syd­li­ge Eu­ro­pa har man og­så mær­ket var­men. Ek­sem­pel­vis har Madrid sat var­me­re­kord i bå­de ju­ni og juli i år, skri­ver Mas­hab­le, mens der i Tys­kland blev sat al­le­ti­ders tem­pe­ra­tur­re­kord 5. juli, da der blev må­lt 40,3 gra­der i Kitzin­gen.

Dy­stre kon­klu­sio­ner

Må­lin­ger­ne støt­ter de dy­stre kon­klu­sio­ner, der er ble­vet frem­sat af en ræk­ke før­en­de kli­ma­for­ske­re de se­ne­ste må­ne­der.

De fle­ste af dem kon­klu­de­rer enstem­migt, at den glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­ning ac­ce­le­re­rer hur­ti­ge­re, end man hidtil har an­ta­get.

Se­ne­re på året skal ver­dens le­de­re sam­les til kli­ma­top­mø­de i Pa­ris, hvor for­håb­nin­gen er, at man kan sam­le sig om en ny, bin­den­de af­ta­le, der skal be­græn­se den glo­ba­le CO2- ud­led­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.