Ny efterforskning af chi­ka­ne mod les­bi­ske

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STATSAD­VO­KA­TEN

En af sid­ste års mest om­tal­te chi­ka­nesa­ger skal ef­ter­for­skes igen.

I går med­del­te Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg Nord­jyl­lands Po­li­ti, at ef­ter­forsk­nin­gen af chi­ka­nen mod et les­bi­sk par i Ma­ri­a­ger skal gen­op­ta­ges. Po­li­tik­red­sen hav­de el­lers valgt at la­de sa­gen fal­de, da man tid­li­ge­re på som­me­ren med­del­te, at der ik­ke var til­stræk­ke­li­ge be­vi­ser mod den ene­ste mistænk­te i sa­gen.

Sa­gen ud­sprang af, da par- ret fra Ma­ri­a­ger i ef­ter­å­ret 2014 stod frem og for­tal­te om en ræk­ke grove til­fæl­de af chi­ka­ne, fa­mi­li­en hav­de væ­ret ud­sat for.

Sed­ler i po­st­kas­sen

Det dre­je­de sig blandt an­det om sed­ler i de­res po­st­kas­ser, der re­fe­re­re­de til af­snit i Det Gam­le Te­sta­men­te om æg­te­ska­bet mel­lem mand og kvin­de, li­ge­som der ved en en­kelt lej­lig­hed blev smidt mad­af­fald i de­res ha­ve.

Kort ef­ter po­li­ti­an­meld­te par­ret de man­ge til­fæl­de af chi­ka­ne, og på bag­grund af ef­ter­forsk­nin­gen an­holdt man en 39- årig mand fra lo- ka­l­om­rå­det som ho­ved­mistænkt.

Men i slut­nin­gen af ju­ni i år med­del­te Nord­jyl­lands Po­li­ti, at man hav­de drop­pet sig­tel­sen mod man­den, der i ste­det hav­de an­meldt den ene af kvin­der­ne for at ha­ve fa­bri­ke­ret sa­gen.

Iføl­ge Nord­jyl­lands Po­li­ti var der ik­ke me­re at kom­me ef­ter i chi­ka­nesa­gen. Men den vur­de­ring de­ler Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg alt­så ik­ke.

» Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg har be­slut­tet, at ef­ter­forsk­nin­gen i en me­get om­talt sag om hær­værk mod et par i Ma­ri­a­ger skal fort­sæt­te, « op­ly­ser myn­dig­he­den.

Over 500 men­ne­sker mød­te i novem­ber op for at vi­se de­res sym­pa­ti med det les­bi­ske par i Ma­ri­a­ger. Fo­to: An­ne­li­se Pe­ter­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.