100.000 vil hol­de kyster­ne fri

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KYST­BE­SKYT­TEL­SE

Dan­sker­ne vil ik­ke ha­ve byggeri på de dan­ske ky­ster.

Det kon­klu­de­rer Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, der fo­re­lø­big har ind­sam­let 100.000 un­der­skrif­ter mod Ven­stres land­di­strikt­s­ud­spil, som åb­ner for me­re kyst­nært byggeri.

» 100.000 un­der­skrif­ter på, at vi skal red­de de dan­ske ky­ster, det er jo en helt over­væl­den­de op­bak­ning. Det be­kræf­ter mig i, at vi har be­folk­nin­gen bag os, når vi si­ger, at det er for­kert at rø­re ved den helt sær­li­ge dan­ske vær­di, som er de frie, ube­byg­ge­de ky­ster, « si­ger na­tur­fred­nings­for­e­nin­gens præ­si­dent, El­la Ma­ria Bis­schop- Lar­sen.

Hun un­der­stre­ger, at øn­sket om at be­va­re de ube­rør­te ky­ster ik­ke blot hand­ler om æste­tik.

» Det er stort set den ene­ste vil­de na­tur, vi har tilbage i Dan­mark, og det er det, som vi i ge­ne­ra­tio­ner har for­må­et at pas­se på ved at væ­re eni­ge om, at vi i Dan­mark hol­der de før­ste 300 me­ter fra van­det fri af be­byg­gel­se. De lange stræk­nin­ger med frie, ube­byg­ge­de ky­ster, hvor vi al­le sam­men har ad­gang og kan fær­des, skal fast­hol­des, « fast­slår El­la Ma­ria Bis­schop- Lar­sen.

Der må ik­ke byg­ges de før­ste 300 me­ter fra van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.