Hit­te­bar­net hjem­me hos sin ple­je­mor

BT - - NYHEDER -

HITTEBARN

Den ny­fød­te pi­ge, som for en uge si­den blev fun­det ef­ter­ladt mel­lem to con­tai­ne­re i Bal­lerup, blev i går ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let sam­men med sin aku­t­ple­je­mor, op­ly­ser Bal­lerup Kom­mu­ne.

Pi­gens aku­t­ple­je­mor blev mandag god­kendt af kom- mu­nen og blev der­ef­ter ind­skre­vet på ho­spi­ta­let for at kun­ne pas­se bar­net. Nu er pi­gens til­stand imid­ler­tid så god, at de to er ble­vet ud­skre­vet sam­men.

Pi­gen bli­ver til­knyt­tet aku­t­ple­je­fa­mi­li­en, mens Stats­for­valt­nin­gen ta­ger stil­ling til, hvad der nu skal ske. Der er fort­sat in­gen spor ef­ter bar­nets mor, der ef­ter­lod det.

BNB

Hit­te­bar­net blev fun­det nær af­faldscon­tai­ner­ne ved en stør­re be­byg­gel­se i Bal­lerup. Fo­to: Mat­hi­as Øgendal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.