Fler­tal vil af med EU- f

Seks ud af ti dan­ske­re øn­sker et op­gør EU- rets­for­be­hol­det ved fol­ke­af­stem­nin­gen den 3. de­cem­ber, vi­ser Gal­lup- må­ling

BT - - NYHEDER - Sø­ren Do­mi­no sdo@ ber­ling­s­ke. dk Kas­per Kil­de­gaard og Jens Beck Ni­el­sen je­ni@ ber­ling­s­ke. dk

FOL­KE­AF­STEM­NING

ks­re@ ber­ling­s­ke. dk

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) kan sam­men med de øv­ri­ge ja- par­ti­er ka­ste sig ud i godt tre må­ne­ders EU- valg­kamp med vis­he­den om, at et stort fler­tal af dan­sker­ne øn­sker at af­skaf­fe det dan­ske rets­for­be­hold til for­del for en sær­lig til­valgs­ord­ning.

Iføl­ge en må­ling, som Gal­lup har fo­re­ta­get blandt et re­præ­sen­ta­tivt ud­snit af dan­ske­re over 18 år, sva­rer 58 pro­cent ja til at er­stat­te det dan­ske rets­for­be­hold med en sær­lig til­valgs­ord­ning, der bl. a. sik­rer Dan­marks for­sat­te del­ta­gel­se i det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol.

» Det er jeg rig­tig, rig­tig glad for, og jeg kan godt for­stå det, for det er et me­get klart spørgs­mål, man skal sva­re på. Hvis man me­ner, det skal væ­re svæ­re­re at væ­re kri­mi­nel, tryg­ge­re at væ­re dan­sker og let­te­re at væ­re virk­som­hed, så skal man stem­me ja til den her af­stem­ning, « si­ger uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V).

Med en EU- til­valgs­ord­ning kan Dan­mark lø­ben­de selv be­stem­me, hvil­ke de­le af EUs rets­sam­ar­bej­de vi skal del­ta­ge i, og hvil­ke de­le vi skal stå uden­for.

Selv blandt nej- par­ti­er­ne – Dansk Fol­ke­par­ti, En­heds­li­sten og Li­be­ral Al­li­an­ce – er der iføl­ge Gal­lup- må­lin­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt et fler­tal på hen­holds­vis 48 pct., 47 pct. og 70 pct., der vil stem­me ja ved fol­ke­af­stem­nin­gen. Omvendt si­ger 22 pct. af dan­sker­ne på tværs af par­ti­er­ne nej. Hver fem­te dan­sker har end­nu ik­ke be­slut­tet sig.

» Det er godt og glæ­de­ligt, at så man­ge dan­ske­re har det ud­gangs­punkt, at man stem- mer ja, men vi kan ik­ke ta­ge no­get for gi­vet. Nu skal vi for­ment­lig igen ud i en valg­kamp, hvor EU- mod­stan­der­ne vil bru­ge fal­ske ar­gu­men­ter og for­dre­je­de fakta, « si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes uden­rigs­ord­fø­rer Ni­ck Hæk­kerup.

Spør­ger man ale­ne om be­kæm­pel­sen af græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet, men­ne­ske­han­del og cy­ber­kri­mi­na­li­tet, me­ner he­le 84 pro­cent iføl­ge Gal­lup- må­lin­gen, at Dan­mark skal del­ta­ge i EUs sam­ar­bej­de på om­rå­det. I for­hold til spørgs­må­let om fæl­les reg­ler for ind­van­dring og asyl, der ik­ke er en del af den fo­re­stå­en­de fol­ke­af­stem­ning, så er det halv­de­len af dan­sker­ne, der støt­ter en del­ta­gel­se i EU- sam­ar­bej­det.

Dan­sker­ne har før sagt nej

Trods ud­sig­ten til at skul­le ind­le­de de kom­men­de må­ne­ders kampag­ne fra bag­hjul er man fortrøst­nings­fuld hos Dansk Fol­ke­par­ti, der lan­de­de et re­kor­dre­sul­tat ved eu­ro­pa­par­la­mentsval­get sid- ste år. Ho­ve­d­ar­gu­men­tet for DFer­ne bli­ver, at et ja vil væ­re en gli­de­ba­ne hen imod et EU, der og­så vil en­de med at få ind­fly­del­se på asyl­po­li­tik­ken.

» Vi har set det sam­me ud­gangs­punkt ved tid­li­ge­re EU­af­stem­nin­ger, og jeg fø­ler mig over­be­vist om, at dan­sker­ne en­der med at stem­me nej den­ne gang. Der fin­des ik­ke et fol­keslag i Eu­ro­pa, der ved me­re om EU end dan­sker­ne, og folk vil ik­ke ha­ve me­re EU, men min­dre EU, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Es­per­sen.

Når dan­sker­ne skal stem­me tors­dag den 3. de­cem­ber, er det ot­ten­de gang, der hol­des fol­ke­af­stem­ning om EU – el­ler EF som det hed før. To gan­ge tid­li­ge­re er det endt med et nej. Det ske­te bå­de ved afstemningen om op­hæ­vel­se af for­be­hol­det over­for eu­ro­en i 2000, og da dan­sker­ne stem­te nej til Maa­stri­cht- af­ta­len i 1992. Det skyl­des især, at nejtil­hæn­ger­ne ty­pisk får bed­re vil­kår for­ud for en fol­ke­af­stem­ning, me­ner valg­for­sker og pro­fes­sor i statskund­skab Ru­ne Stu­ba­ger.

» Ja- par­ti­er­ne do­mi­ne­rer nor­malt, for­di de er i klart fler­tal, men når vi kom­mer tæt­te­re på valg­da­to­en, får nej- par­ti­er­ne bed­re vil­kår i de­bat­ten og træ­der ty­de­li­ge­re frem. Der­for har vi før set, at det kan ven­de, « si­ger han.

Ru­ne Stu­ba­ger på­pe­ger, at det den­ne gang er en me­re af­græn­set og me­re kon­kret del af EU- po­li­tik­ken, der er til af­stem­ning, hvil­ket kan ta­le ja- par­ti­er­nes sag.

Ja- par­ti­er­ne har li­ge nu ik­ke grund til be­kym­ring, vi­ser en ny Gal­lup- må­ling – al­li­ge­vel var det ik­ke den store be­gej­string, der præ­ge­de par­ti­le­der­ne, da V- stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( th) i går an­non­ce­re­de fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det 3. de­cem­ber. Kun Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K) og Mor­ten Øster­gaard ( R) til­lod sig et stille smil, mens Pia Ol­sen Dyhr ( SF), Al­ter­na­ti­vets Uf­fe El­bæk og Met­te Fre­de­rik­sen ( S) lyt­te­de med stor al­vor. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.