7 skar­pe om rets­for­be­hol­det

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Hansen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BLIV KLOGERE

1. Hvad er rets­for­be­hol­det?

Rets­for­be­hol­det er et af de fi­re for­be­hold, som Dan­mark for­hand­le­de på plads med EU i de­cem­ber 1992. Det be­ty­der, at vi kun kan del­ta­ge i det sam­ar­bej­de, hvor al­le EUs med­lem­slan­de skal stem­me for ( mel­lem­stats­ligt), men at vi ik­ke kan del­ta­ge i det sam­ar­bej­de, hvor et fler­tal af EU- lan­de­ne kan træf­fe be­slut­ning, og alt­så sæt­te det dan­ske fol­ke­ting uden for ind­fly­del­se. Dan­mark sam­ar­bej­der dog med EU på en ræk­ke om­rå­der, blandt an­det po­li­ti­sam­ar­bej­det Eu­ro­pol.

2. Hvor­for skal vi stem­me om at af­skaf­fe det?

Med Lis­sa­bon­trak­ta­ten står Dan­mark til at ry­ge ud af en stor del af sam­ar­bej­det på rets­om­rå­det. De så­kald­te ’ ja­par­ti­er’ øn­sker ik­ke, at Dan­mark blandt an­det træ­der ud af det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, men vi kan ri­si­ke­re at ry­ge ud af Eu­ro­pol, hvis vi fort­sæt­ter med at ha­ve et rets­for­be­hold. Der­for ind­gik SR- re­ge­rin­gen i marts 2015 en af­ta­le med Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve og SF, der be­ty­der, at dan­sker­ne skal til af­stem­ning om rets­for­be­hol­det.

3. Hvad sker der, hvis vi be­hol­der rets­for­be­hol­det?

Så ri­si­ke­rer vi blandt an­det at ry­ge ud af Eu­ro­pol. Dan­mark kan godt til­slut­te sig Eu­ro­pol al­li­ge­vel via en så­kaldt pa­ral­lelaf­ta­le, men vi kan få et nej, for bå­de EU- Kom­mis­sio­nen og de øv­ri­ge med­lem­slan­de skal god­ken­de den be­slut­ning.

4. Hvad sker der, hvis vi af­skaf­fer rets­for­be­hol­det?

Un­der for­hand­lin­ger­ne om Lis­sa­bon­trak­ta­ten fik Dan­mark sam­men med Ir­land og Stor­bri­tan­ni­en mu­lig­hed for at mel­de sig til en så­kaldt til­valgs­ord­ning, hvor Dan­mark skal ta­ge stil­ling fra sag til sag in­den for EUs rets­om­rå­de i frem­ti­den. Iføl­ge ja- par­ti­er­nes af­ta­le skal Dan­mark til­træ­de 22 retsak­ter, der blandt an­det gi­ver mu­lig­hed for fort­sat at del­ta­ge i Eu­ro- pol og be­kæm­pe bør­ne­mis­brug, men­ne­ske­han­del og cy­ber­kri­mi­na­li­tet. Dan­mark øn­sker at si­ge nej til en ræk­ke retsak­ter – og EUs asyl- og ind­van­drer­po­li­tik.

5. Hvem er for at af­skaf­fe rets­for­be­hol­det?

Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, De Ra­di­ka­le og SF. Al­ter­na­ti­vet anbefaler at stem­me for, men af­vi­ser at slut­te sig til af­ta­le­kred­sen af ja- par­ti­er.

6. Hvem er imod at af­skaf­fe det?

Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og En­heds­li­sten, der ik­ke øn­sker at af­gi­ve me­re su­veræ­ni­tet til EU.

7. Hvad sy­nes væl­ger­ne?

Ot­te ud af ti væl­ge­re øn­sker at for­bli­ve i Eu­ro­pol, og me­nings­må­lin­ger­ne vi­ser igen og igen et so­lidt fler­tal for en ny til­valgs­ord­ning. Der er dog og­så en del væl­ge­re, der er i tvivl, og det kan gå hen at bli­ve nej- par­ti­er­nes store chan­ce ved den kom­men­de fol­ke­af­stem­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.